119806. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék rézötvözetek, illetve fémek és fémötvözetek nemesítésére

Megjelent 1939. évi január hó g-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119806. SZÁM. XVI/c. OSZTÁLY. — K. 13907. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék rézötvözetek, illetve fémek és fémötvözetek nemesítésére. Kafowi Johaim gyáros, Wien. A bejelentés napja 1937. évi április hó 30-ika. A sárgaréz nemesítésére való, a talál­mány szerinti eljárás azon a meglepő fél­fedezésen alapul, hogy rendkívül kis mennyiségű alumíniumnak a sárgarézhez 5 való adagolása utóbbinak műszakilag rend­kívül hatásos és értékes tulajdonságok egész sorát kölcsönzi. Alumíniumnak a te­kintetbe jövő határokon belül való ada­golása emeli a sárgaréz folyósságát és 10 ennek folyományaként sajtolhatóságáL és önthelőségét és pedig az adagolási meny­nyiségekkel egészen aránytalanul nagy mértékben. Ezek az előnyök pl. különösen az ócska sárgaréznél jelentkeznek, ameny-15 nyiben ílymódon a különben szokásos, sok­kal tágabb határok közt mozgó és kelle­metlenségekhez vezető ólomadagolás tel­jesen eleshet. Azonkívül a kívánt színvál­tozáshoz is vezet az igen csekély alumí-20 niummennyiség adagolásából álló eljárás, amennyiben általa a sárgaréz világosabb színárnyalatú lesz, ami sok esetben kívá­natos. Az alumíniummennyiségek, amelyek a 25 memesítési eljárásnál szóba jönnek, a hasz­nálandó fém mintegy 0.001 o/o-a és 0.3<>/o-a közt vannak. így pl. 100 kg. olvasztott sárgarézhez 40 g. alumíniumot adagolunk, amivel már az anyag meleg sajtoíhatósá-30 gának lényeges növelését érjük el. Az oxidációnak elkerülésére, illetve an­nak elkerülésére, hogy az ömledéknek az öntőformába való öntésekor a nemesített ötvözeten öntéskéreg képződjék, oly ké­szülék bizonyult alkalmasnak, amely az 35 (1) öntőkanálból áll, amelynek meghosz­szabbított csatorna- vagy csőalakú, csu­kott vagy nyitott (2) nyúlványa van, amely nyúlvány alsó élével egészen az öntőforma fenekének közvetlen közeléig ér. 40 A rajzon az 1. ábra a készülék oldalnézete. A 2. ábra elölnézete és a 3. ábra felülnézete. Szabadalmi igénypontok: 45 1. Nemesítő eljárás rézölvözelek számára, azzal jellemezve, hogy az ömledékhez mintegy 0.001 ».«—0.3 "o alumíniumot öt­vözünk. 2. Nemesített rézötvözetek, jellemezve 0.C01 50 —0.3»/o alumíniumtartalommaJ. 3. Az 1. igénypontban védett eljárás kivi­teli módja, azzal jellemezve, hogy az alumíniumhozagot az olvasztott állapot­ban levő, nemesítendő ötvözeteknek leg- 55 alsó rétegébe vezetjük. 4. Készülék az 1. és 3. igénypontokban védett eljárás foganatosítására, azzal jel­lemezve, hogy az (1) öntőkanálnak, melyben az olvasztott sárgaréz van, csa- 60 torna- vagy csőalakú, nyitott vagy csu­kott (2) nyúlványa van, mely oly hosz­szú, hogy ennek segélyével az olvasztott fém a nemesítendő fémet tartalmazó olvasztóedény fenekének közeléig vezet- 65 hető. 1 rajzlap melléklettel. Palla; nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents