119792. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzációs termékek előállítására

Megjelent 1939. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119792. szám. IV ll. 1. OSZTÁLY. — J?. 8025. ALAPSZÁM. Eljárás kondenzációs termékek eló'állítására. I. G. Farlbenindustrie Aktié ngesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1937. évi május hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi június hó 24-ike. Úgy találtuk, hogy értékes gyanta­szerű kondenzációs termékeket kapunk, ha oly vegyületeket, melyeknek általá­nos képlete: NH, • C \ N Y —C C —NH, melyben X és Y tetszőleges egyértékű gyököket jelent, melyek egy- és több­magú karbociklusos vagy heterociklusos gyűrűk tagjai is lehetnek, kismolekulájú 10 alifás aldehidekkel, különösen formalde­hiddel, illetve aldehidet leadó anyagok­kal kondenzálunk, amikoris a diazintest 1 móljára legalább 1 mol aldehidet ha­gyunk behatni. A kondenzálást semleges, 15 savanyú vagy alkálikus közegben végez­hetjük; elvégezhetjük szerves vagy szer­vetlen folyadékban vagy olvadékban, akár oldatban, akár szuszpenzióban. A kondenzáció hidegben vagy melegben ao mehet végbe. A kondenzálást továbbá önmagában is elvégezhetjük és a kapott kondenzációs terméket keverhetjük töltő­anyaggal és festékkel, vagy pedig a kon­denzálást töltőanyag és festék jelenlété-25 ben végezhetjük. Savak vagy savat ké­pező anyagok siettetik, alkáíiák és szer­ves bázisok késleltetik a kondenzálást. A diazintestek mellett lehetséges to­vábbá, hogy más aldehidekkel konden­zálható testeket is adjunk a reakciókeve- 30> rékhez; ilyenek pl. karbamid, tiokarbamid, behelyettesített karbamidok, poli­metilénkarbamidok, cliciandiamid, szul­fonamidok, mono- vagy polikarbonsav­amidok, anilinek, fenolok stb. Az így 35 kapott gyantákat, továbbá más termé­szetes vagy mesterséges gyantákkal, pl. fenol-, karbamid-, anilin-, alkid- vagy ketongyantákkal keverve is használhat­j uk. 40> Ezeknek a kondenzációs termékeknek különös értéke abban van, hogy az is­mert anilin-foimaldebidgyantáknak jó­tulajdonságait villamos szigetelőképesség és vizállcság szempontjából, valamint a karbamidgyanták ismert színtelenségét és fényállóságát magukban egyesítik. Bomlás nélkül kibírnak pl. 2C0 C°-ot és e fölötti hőmérsékletet és nagyon jó víz­állóak még forró vízzel vagy forró vizgőz- 5Q> zel szemben is, továbbá színtelenek és fényállóak. Sajtolt áruk előállítására ki­válóan alkalmasak, mert melegsajtóban hamar végállapotukba mennek át. Az ismert keményíthető műgyantákhoz ha- 55 sonlóan ezek is feldolgozhatók a legkülön­bözőbb töltőanyagokkal és festékekkel; szerves töltőanyagokkal egyesítve is nagy az ellenállóképességük, valamint a hő-és fényállóságuk. A kész sajtolt árunak 60 további előnye, hogy szagtalan és ízmen­tes. Lakkozási vagy impregnálási célokra való felhasználásuknál az új gyantáknak az az előnyük, hogy rövid időn belül, melegítéssel vagy anélkül, víz- és fény- 65 álló bevonatot adnak. Alkalmasak to-

Next

/
Thumbnails
Contents