119781. lajstromszámú szabadalom • Berendezés üvegtartályok végeinek és levágott üvegcsővégeknek átalakítására

Megjelent 1939. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓ8ÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119781, SZÁM. XVII/e. OSZTÁLY. — 7). 4832. ALAPSZÁM. Berendezés üvegtartályok végeinek és levágott üvegceővégekuek átalakítására. Dichter Jacob gyáros, Berlin-Sehönetoerg. A Bejelentés napja 1936. évi szeptember hő 19-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi decemfee* hd 11-ifte. A találmány berendezés belső csavarme­net előállítására 'üvegtartályok és üvegcsö­vek belső végein, a tartály nyakába veze­tett, a kialakítandó menettel ellátott és a i tartállyal együtt forgatott maggal s az ezzel együtt működő, megfelelő kialakítású s a palack nyakának külsejére ható szerszá­mokkal, célszerűen alakító görgőkkel. Ki­alakítás után a mag forgása megszűnik 10 és a tovább forgatott üvegtartály hossz­tengelyének irányában, elmozogva, a pa­lacknyakból kicsavarodik. A belső menetet kialakító mag szerepe, miután, a palack­nyakból kicsavarodolt, megszűnik, lía már-15 most a menetet kialakító magnak, amint ez az üveg nyílásába való könnyebb illesz­tés céljából előnyös is, menet nélküli hegy­beftiló vége van, kicsavarodáskor ncrn tá­volodik el teljesen a tartány végétől. Eb-20 bői azonban oly, több munkahelyű beren­dezéseknél, melyekben az üvegtartályok szakaszosan több munkahe'yen, közö.tük a belső menetet kialakító munkahelyen is haladnak át, nehézségek állanak elő. A 25 még teljesen ki nem húzott mag az üveg­csövek oldalirányú elmozgatását akadá­lyozza. A találmány szerinti berendezésnél a körforgó üvegtartály nyakából kicsavarodó 80 mag az edény falából még jobban eltávoh> dík, úgyhogy a torkolatból hely befutó vége is kilép, miáltal az edények tovamozga­tási pályája szabaddá és az égők körzeté­ből kikerülő mag hűthetővé és kenhetővé 35 válik. A találmány szerinti berendezés kialakí­tását á mellékelt rajzok kapcsán az aláb­biak ismertetik í N Az ábrák a találmány foganatosítási példáit szemléltetik, mimellett az «> 1. ábra a berendezés oldalnézete, a 2. ábra felülnézete, a 3. ábra elölnézete az egyik és a 4. ábra elölnézete a másik oldalróil; az 5., 6. és 7. ábra a menetet kialakító mag 45 és az ütközőlemez elrendezése, a 8., 9., 10. és 11. ábrák a berendezés kiviteli alakjai, a 12. ábra oldalnézet és a 13. ábra a belső menet előállítására valló, 50 kézzel működ teleti berendezés elölnézete. Az (1) lemez a gép állványon helyt­állóan rögzített, mely utóbbinak (4) ten­gelyeire az üvegcső forgatására való, az állítható (3) görgőpárokból áliló (2, 2') 55 csapágyai vannak felerősítve. A görgő­párokat és általuk az üvegcsövet az (5, 5') lánckerekek utján meim szemléltetett tetszőleges hajtómű forgatja. A (4) ten­gelyen elrendezett (6) fogaskerék a köz- 60 benső (7) kerékkel az emel he lő lengő csapágy (8) tengelyén rögzített (9) fogas­kerekét hajtja. A közbenső (7) kerék a lengő csapágy megemelésekor kiegyene­sedő (11') könyökcsukló csapján elrende- 65 -zett, minek folytán a közbenső (7) kerék a (6) és (9) fogaskerekekkel állandó kap­csolatban van és a (8) tengely forgatását állandóan közvetíti. A (8) tengely mási'k végén a (12) ellennyomó tárcsa van, mely 70 előnyösen két tárcsa között rögzített, lé­rézselt szélű (13) gumitárcsából álll. Ez a (14) üvegcsövet a (16) ágyazásban íés (17) tokban eltolhatóan állítható (18) üt­köző (15) ütközőtárcsáihoz szorítja, A (10) 75 lengőcsapágyat a (19) emelőléoeft emelik,

Next

/
Thumbnails
Contents