119717. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fotomechanikai nyomtatáshoz különösen akcidencia nyomtatáshoz való képek előállítására

Megjelent 1939. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI wEQWr SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119717. SZÁM IX/e. OSZTÁLY. — F. 8255. ALAPSZÁM. Eljárás fotomechanikai nyomtatáshoz, különösen akcidencia-nyomtatáshoz való képek előállítására. I. G. Farbenindustrie Vkt lenyesel Iscliat't cég Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1937. évi december hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi január hó 26-ika. Az offset- és a mélynyomás mind na­gyobb mérlékű elterjedésével sok oly ja­vaslat vált ismeretessé, amelyek minden­nemű írásszövegnek közvetlen úton, tehát 5 betűszedés stb." nélkül, az offset- vagy mélynyomás alakjába való átvitelére vo­natkoznak. Mindezek az ismert ^úgynevezett i'éuy­szedéses) eljárások azonban a gyakorlat. 10 ban nem tudLak tért hódítani, mert az azokhoz szükséges készülékek túlságosan költségesek, vagy kezelésük túlságosan kö­rülményes. Ehhez járul, hogy írás- vagy akcidenciaformák fényképészeti úton való előállítása mindezeknél a gépeknél csak akkor ellenőrizhető, ha a fényképészeti végtermék készen van. A fényképészeti réteg megvilágítása és előhívása előtt az összhatás nem bírálható el. 20 A tipográfiai munkamóddal szemben je­lentkező ez a különbség a munkamenet lényeges megváltoztatását okozza. Ezeknek az ismert eljárásoknak a hát­rányai a találmány értelmében azzal kii-25 szöbölhetők ki, hogy a fényszedést úgy foganatosítjuk, ahogy eddig a könyvnyom­tatásnál a betűszedést állítják össze. Ek­kor a most alkalmazott ólombetűk, ille­tőleg sárgarézvonalak stb. helyett egysze-80 rűen átlátszó anyagból készült szedésdara­bokat alkalmazunk, amelyek felületükön a betű, vagy nyomtatóelem negatív, vagy pozitív képét fehér alapon fekete színben hordják. Azoknak a zavaró éleknek el-85 kerülése végett, amelyek az ilyen transz­parens betűknek stb. hátulról való átvilá­gítása közben jelentkeznek, csak arra van szükség, hogy az eddigi tipográfiai rend­szertől eltérően a betűket az oldalfelületei­ken nem derékszög alatt munkáljuk meg, 40 hanem azoknak oly parallelepiped alakot adunk, melynek oldalfalai egészen kis mértékben rézsútosak. A betűk közötti fényszóró élek elkerülésének másik módja abban van, hogy az átlátszó elemeket egé- 45 szén gyengén kifelé dűlő oldalfalakkal ké­szítjük, amint ez szedésanyagnál — de a fentitől eltérő más célokra — ismeretes. Szabadalmi igények: 1. Eljárás írás- és akcidenciaképeknek 50 fényképészeti úton való előállítására, melyre jellemző, hogy a betűjelekhez stb. fényt átbocsátó anyagból készült könyvnyom tatóanyagot alkalmazunk, mely betűjelek stb. felületükön a betű- 55 nek vagy más jelnek fényképészeti úton vagy domborítással és részbeni feketí­téssel készült képét hordják és ame­lyeknek ütközőélei úgy vannak meg­munkálva, hogy az egymás mellé so- 60 rakoztatott be.űk átvilágított éleket nem mutatnak. 2. Nyomtatóanyag írás- és akcidenciaké" pekhez, melyre jellemző, hogy a felü­letükön az egyes betűnek vagy jelnek 65 fényképészeti úton vagy domborítással és részbeni feketítéssel készült képét hordozó szedés jelekhez va'ó fénytátbo­csátó anyagok ütközőéleiken úgy van­nak megmunkálva, hogy az egymás 70 mellé sorakoztatott betűk átvilágított éleket nem mutatnak. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents