119704. lajstromszámú szabadalom • Beles izzófényégő

Megjelent 1939. évi jannár lió 2-án. MAGYAR KIR Á LYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRÁB Í19T04. SZÁM. II/D OSZTÁLY. — D. 4880. ALAPSZÁM. Beles izzófényégő. Lampen- und Metallwarenfaforiken R. Ditmap Getwüder Brünner A. Gr. cég, Wien. A bejelentés napja 1937. évi február hó 25-ike. Ausztriai elsőbbsége 1936. évi iebruár hó 28-ika. A találmány beles izzófényégő pl. Mtflöjfeófz, amelynél az égési térben égő kékláng izzóharisnyát hevít. Az ilyen jel­legű égőknél, amelyeknél ezt az égési te-5 ret belül lyukgatott égési kupak és kívül kopény és utóbbihoz fölül csatlakozó iz­zóiharísnya alkotja, a bél, a kézzel meg­határozandó magassági helyzete szerint, többé-kevósbbé az említett térbe hatol, il-10 létve az égő bélfelületek ebben a térben vannak. Ennek az a hátránya, hogy a legked­vezőbb bélhelyzetet előbb a bél megfelelő állítgatásával kell megadni, illetve a bél Í5 magassági helyzete szerint az égő, azaz a MTesövekből kinyúló bélfelületek külön­tifözo nagyságúak, úgyhogy a fejlesztett gőzök mennyisége is különböző és a leg­kedvezőbb égési viszonyok nincsenek ' 20 itiindig fenntartva. További hátrány, Rogy a bélcsövek erős melegítése a tüzelő­anyag-tartályba káros meleg-átvezetést és a tüzelőanyag felmelegedését okozza, ami túl nagy, a láng minőségét és a tü-26 ztítöanyag-fogyasztás takarékosságát be féTyásóíó gőzfejlesztést eredményez. A tüzelőanyag-tartályra való ez a melegát-V&eí különösen azért is oly jelentékeny, aSvel az ismért szerkezeti megoldásoknál SÓ erősen heVítétt égési kupakot a belső Béleső hordja, amely ily módon szintén viszonylag erősen felihevül és jelentős me­tegÉiennyistégekét lefelé elvezet. A 55 említett nehézségeket, amelvek SS eíegeírdő üzembixfonságú, nagy fényereje éf iídsarékos tüzelőanyag-fogyasztású he­fe* réááféoyégő' Mréíégfífr ittegöldá­s&t mostanáig, áz esetek túlrtyomó rfezé-Ijeri, megakadályozták, a találmány értel­mében azáltal szüntetjük meg, hogy a•& 40 előzőkben említett égési teret, az alsó ol­dalán, a belet körülvevő tértől fallal vá­lasztjuk el, amelynek a láng és a gázok, nevezetesen egyrészt a bélfejlesztette gő­zök, másrészt az égési levegő keresztül 45. vezetésére nyílásai vannak. Ezáltal két egymástól elkülönített teret létesítünk, melyek közül a felső a felszálló gőzök elégetésére és az izzóiharisnya hevítésére való, míg az alsó tér az égő, illetve a tü- 50 zelőanyag-gőzöket szolgáltató bélrészt fo­gadja be anélkül, hogy ebben az alsó tér­ben elégés létesülne, úgyhogy ez a tér hideg marad. Célszerű az említett válasz­falat a bélcsövektől meghatározott távol- 55, sáfjban lévő, a bélhez való ütközőnek, va­lamint az égési kupak hordozójának ala­kítani. Ezáltal egyrészt a bél helyes ma­gasságát egyszer és mindenkorra megál­lapítjuk ós másrészt a válaszfalnak és az 30 erősen hevített égési kupaknak a bélcsö­vekkeJ való közvetlen összeköttetését el kerüljük, úgyhogy a tüzelőanyag-tar­tályhoz való melegátvitelt hatásosan megakadályozzuk 6í> A mellékelt rajz a találmány példakép­pen vett megoldási alakját mutatja. Az 1. ábra az égő függélyes közé'pmet­szeie. A 2. ábra az égő középrészének fölülné- 70 zete. Az (I) tüzelőanyag-tartályba csavart (2) fearmanityára ismeri módon, aagyoW» számú (3) léglyukaikkal ellásfótt (*) égőkar­zatot ígalériáit) cgavamBk. A bels# (6> 6• 7& a külső (7) cső között v«toetett fö)helef *

Next

/
Thumbnails
Contents