119698. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pentaoxi-fukszon és ennek fenolhidroxilokban vagy a benzolgyűrűkben alkilokkal helyettesített származékainak előállítására

MAGYAR KIRÁLYI #CÖ§|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS H9698. SZÁM. LV/H/8. OSZTÁLY. — C. 4819. ALAPSZÁM. Eljárás pentaoxi-fukszon és ennek fenolhidroxilokban vagy a benzolgyürükben alkilokkal helyettesített származékainak előállítására. Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára R. T. (Dr. Kereszty & Dr. Wolf) cég", Újpesten. A bejelentés napja 1936. évi május hó 18-ika. A 3, 4, 3\ 4', 3", 4" hexaoxi-trifenil­metánnak és a fenolhidroxilokban, to­vábbá közvetlenül a benzolgyűrűkben alkilokkal helyettesített trifenilmentán 5 származékoknak, mint leuko-vegyületek­nek megfelelő fukszcnok ezideig nem voltak ismeretesek. Caro leírja ugyan (1. Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. Jahrgang 26, Seite 255) trioxiaurin név alatt a 10 3, 4, 3', 4', 3", 4" hexaoxitrifenilmetán­nak megfelelő fukszont, azonban a vonat­kozó kísérletek gondos megismétlése azt mutatta, hogy a Caro által leírt módon — állításával ellentétben — nem kris-15 tályos, hanem amorf termék keletkezik, amelynek azonossága a trioxiaurinnal nincs beigazolva. Az anilizis Caro szerint megfelel a trioxiaurinnak, azonban magá­nak a hexaoxi-trifenilmetánnak az ana-20 lizis számai alig különböznek a trioxi­aurin analízis számaitól, úgyhogy ele­mentar-analizis maga nem alkalmas iga­zolni azt, hogy Caro valóban az általa vélt trioxiaurint nyerte. 25 Azt találtuk, hogy a 3, 4, 3', 4', 3", 4" hexaoxitrifenilmetánból, avagy ennek a fenolhidroxilban alkilokkal helyettesített származékaiból, avagy a benzolgyűrűk­ben közvetlenül alkilokkal helyettesített 80 származékokból oxidálószerekkel való ke­zeléssel a megfelelően helyettesitett fuk­szoiiok előállíthatók és ezen fukszonok a legtöbb esetben a rekacióelegyből köz­vetlenül kristályosan leválnak. Oxidáló­anyag gyanánt a trifenilmetánfestékek 35 készítésénél általában használatos oxidáló szereket használhatjuk, de különösen cél­szerűnek mutatkozik olyan oxidálószere­ket alkalmazni, amelyeknél a szabad fenolhidroxilokkal lakk-képzés közben 40 reagáló fémsók, mint pl. króm, vas-sók, nem képződnek. Ilyen oxidálószerek gya­nánt pl. igen előnyösen használhatunk nitrineket, célszerűen pl. amilnitritet,vagy szerves savaknak peroxidjait, mint ben- 45 zoilperoxidot. De használhatunk gyengén alkalikus, mint pl. szódás vagy bikar­bonátos közegben oxigént, vagy levegőt is. Az oxidálandó hexaoxi-trifenilmetári származékokét, nem feltétlenül szükséges 50 előre elkészített állapctukban alkalmazni, hanem végezhetjük az oxidációt az oxi­dálandó hexaoxi-trifenilmetán szárma­zékok keletkezésével egyidejűleg is. Példák: 55 1. 2 rész 3, 4, 3', 4\ 3", 4"-hexaoxi­trifenilmetánt (olvadáspont 250° körül) és 1.5 rész benzoil-peroxidot 18 rész ecet­éterben szuszpendálunk és sósavgázzal telítjük. Egy napi állás után a fölös sósav- 6a gázt elűzzük. Ecetéterrel való higitásra a pentaoxifukszon klórhidrátja ?ömök, feketés, csillogó szemcsék alakjában kris­tályosodik. Bomláspontja 185° körül. 2. 2 rész 3-monometoxi-4,3', 4', 3", es 4"-pentaoxi-trifenilmetánt (olvadáspont 198° körül), mely a 117505 számú magyar

Next

/
Thumbnails
Contents