119664. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növénykárosítók irtására és növényvédőszer előállítására

Megjelent 1938. évi december hó 15-én. MAG TAR KIRÁLTI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119664. SZÁM. X/h. OSZTÁLY. — B. 13926. ALAPSZÁM. Eljárás növény kár osítók irtására és növény védőszer előállítására. N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij eég\ Haag. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 4-ike. Németalföldi elsőbbsége 1936. évi szeptember hó 8-ika. Növénykárosítók irtására már alkal­mazták rézvegyületek vizes szuszpen­zióit, így pl. bordói lét és burgundi lét. Ezeknek az elegyeknek azonban az volt 5 a hátránya, hogy a rézvegyületet durva­szemü csapadék alakjában tartalmazták, úgyhogy használat közben külön gondot kellett fordítani lebegtetésükre. Emellett az ilyen rézvegyületek a védendő növényt 10 igen egyenlőtlenül vonják be, úgyhogy aránylag nagyobb mennyiségekben alkal­mazandók, ami viszont a pörkölődés ve­szélyének fokozott kockázatával jár. Ezenkívül az ilyen készítmények elő-15 állítása nagy pontosságot igényel, mert a helyes előírástól való csekély eltérés is, már a termék hasznavehetetlenségét von­hatja maga után. Az említett bordói és burgundi leveken 20 kívül sok más készítményt is ajánlottak, így többek között szerves savak nehéz fémvegyületeit is, mint pl. réz-oleátot, réz-naftenátot és réz-xantogenátot. Ezek­nek is az a hátránya, hogy szuszpenzióik 25 túlságosan durvaszeműek. Mindezeknek és más készítményeknek továbbá hátránya volt az is, hogy az eső aránylag könnyen mosta le a növényről. A találmány szerint növényvédő vagyis 80 inszekticid vagy fungicid célokra savas kénsaveszterek nehézfémsóinak, különö­sen réz-sóinak, vizes diszperzióit alkal­mazzuk, mégpedig vagy egymagukban, vagy inszekticid vagy fungicid és/vagy 85 nedvesitő hatású más anyagokkal kombi­náltan. Az említett eszterek sói, különösen a réz-sók vízben csak kismérvben oldód­nak és nem képeznek több fémiont, mint amennyi a növényvédő hatásra elégséges, 40 úgyhogy alkalmazásukkor nem lép fel a növény pörkölődésének veszélye, mint pl. a könnyen oldódó rézszulfát vagy réz­naftalinszulfonát használatakor. Emellett a találmány szerint haszná- 45 landó nehéz fémsók vízzel igen erősen diszpergált kolloid-oldatokat szolgáltat­nak, melyek beszáradásukkor igen egyen­letes eloszlású lerakodmányt hagynak vissza a növényen. Ez a lerakodmány 50 vízzel irreverzibilis, úgyhogy a készít­ményt az eső már nem képes a növény­ről lemosni. Megállapítottuk, hogy a találmány szerint alkalmazandó nehéz fémsók, mint 55 a higany-, ólom-, vagy kobaltsók és kü­lönösen a réz-sók már igen kis tömény­ségben is kielégítő hatásúak. A savas kénsavesztereket — melyek­nek nehéz fémsóit használjuk a talál- 60 mány értelmében — úgy állíthatjuk elő, hogy primer, szekunder vagy tercier jel­legű alkoholokra vagy olefinekre szul­fatáló körülmények mellett kénsavat ha­gyunk hatni. A tekintetbejövő savas 65 kénsavas eszterek általános képlete /OH S08 , XOR melyben R valamely szénhidrogéngyök, mely szubsztituált is lehet. A találmány szerint alkalmazandó erő- 70 sen diszpergált kolloid-oldatok teljesen tiszták, szűrőpapíron maradék vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents