119616. lajstromszámú szabadalom • Készülék lábizmok dögönyözésére (maszirozására)

Megjelent 1938. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ f SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119616. SZÁM. VlI/e OSZTÁLY. — K. 13960. ALAPSZÁM. Készülék lábizmok dögönyözésére (masszírozására). Koschwitz Alfréd ortopédcipész, Leipzigf. A bejelentés napja 1937. évi június hó 3-ika. A találmány készülék a lábizmok dögö­nyözésére (masszírozására), amely állvány­ból áll, melyben forgó dögönyözőtestek vannak elrendezve, melyeket a lábak ma-5 guk mozgathatnak. A találmányt az jellemzi, hogy mind­egyik láb számára egy-egy, tengelyirány­ban egymás mellett elrendezett dögönyöző­teste van, melyekkel a lábak kle-odamoz-10 gásuk útján dögönyöztelnek. A dögönyözőteslek továbbá úgynevezett alakgörgők kén L kiképzettek és körhagy óan ágyazottak, oly módon, hogy a dögönyö­zendő láb útján történő forgatásuk közben 15 a lábon legördülnek és közben tántorgó mozgatást végeznek. Ezenkívül elláthatjuk a forgó és tántorgó mozgást végző lesleket még különleges ki­emelkedésekkel is vagy felületükön meg-20 felelő hornyokat vagy egyéb bevágásokat létesíthetünk abból a célból, hogy ezek a szóbajövő lábizmok megfogását biztosít­sák. Eljárhatunk úgy is, hogy a forgó dö­gönyözőtestek különböző lábmasszázs cél-25 jából a tartóállványon kicserélhetően van­nak kiképezve. Nem ütközik nehézségekbe és a találmány keretén belül marad az a megoldás, hogy a készüléket például inté­zetek részére mechanikai meghajtással lát-30 juk el. A csatolt rajz a találmány szerinti ké­szülék példaképem foganatosítási alakját tünteti fel és pedig az 1. ábra oldalnézetben, a 35 . 2. ábra felülnézetben és végül a 3. ábra elölnézetben. A csapágybak szerepét játszó (a) áll­ványban a (b) dögönyözőtestek körhagyóan úgy vannak elrendezve, hogy a ráhelye­zett láb mozgatása, például ide-odalolása, 40 által forgatva, tántorgó mozgást s ezáltal a kézi dögönyözéshez hasonló mozgást vé­geznek. A felület megfelelő görbe kialakí­tására a lábhoz igazodik s ezáltal a láb­izmok megfelelő serkentését biztosítja, 45-a&zerint, hogy a lábat, mely helyen he­lyezzük rá. A rajízon feltüntetett legegyszerűbb foga­natosítási alak esetében az (a) állványt zsámoly módjára a padlóra helyezzük és 50 a lábakat ide-odamozgatásuk. útján— mely­nek következtében a (b) görgők forog­nak — dögönyözésnek tesszük ki. Ebben az alakjában a készülék nem igényel meghaj­tást és azt maga a lábbántalomban szén- 55 védő egyén különösebb szakértelem nélkül használhatja. A (b) testek alakja természe­tesen eltérhet a rajzon példaképen feltün­tettől és felülete valamely módon érdesített vagy hornyolt lehet. gg Ugyanabban az állványban különböző­képen kialakított dögönyözőtesteket is al­kalmazhatunk, amennyiben azokat kicse­rélhetően képezzük ki. Szabadalmi igénypontok: 65 1. Készülék a lábizmok dögönyözésére, amely zsámolyszerűen a láb állá he­lyezendő állváfnyból áll és melyet az jellemez, hogy az állványban a két láb számára tengelyirányban egymás mel- 70 lett fekvő, a lábak ide-odamozgalá'sával mozgatható egy-egy dögönyözőgörgő vaai elrendezve. Az 1. igénypontban védett készülék fo-

Next

/
Thumbnails
Contents