119611. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kreppes hatások létesítésére síkalakú textilkészítményeken (kelméken)

MAGYAR KIRÁLYI #BJ|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119611. SZÁM. XIV/e. OSZTÁLY. — H. 9841. ALAPSZÁM. Eljárás kreppes hatások létesítésére síkalakú textilkészítményeken (kelméken). Heberlein & Co. A.-G. cég-, Wattwil (Svájc). A bejelentés napja 1936. évi június hó 12-ike Németországi elsőbbsége 1935. évi július hó 20-ika. A 116744. számú magyar szabadal­munk eljárást ismertetett kreppes hatások (effektek) létesítésére,amely eljárás egy­részt nyers növényi fonalaknak és más-5 részt előkezelt fonalaknak zsugorítóha­tású duzzasztószerekkel szemben való kü­lönböző magatartásán alapul. Ennek az ' eljárásnak, amelynél előkezelt fonalakat és nyers, a természetes bekérgeződések-10 tői (inkrusztációktól) meg nem fosztott fonalakat tartalmazó sikalakú készítmé­nyeket laza állapotban kezelünk, tapasz­talataink szerint nagy gyakorlati jelentő­sége van. Az így előállított kreppesszö-15 vetek fehérítéssel, festéssel, kikészítéssel tovább nemesíthetők, mitoellett a nettie­sítőfokozatok természetesen a szöveteket egész felületükön, azaz mind a duzzasztó­hatással zsugorított alapot, mind az ere-20 deti nyersfonal okozta hullámos, vagy kiemelkedő, mintegy kelevényszerű ha­tásokat befolyásolják. Azt találtuk, hogy az ilyen hatások lényeges kiterjesztése érhető el, ha a nö-25 vényi nyersfonalak helyett már tetszés­szerint előkezelt, azaz fehérített, merceri­zált, festett fonalakat használunk, ame­lyeket azonban szövés előtt a zsugorító­hatású duzzasztószerek behatásával szem-30 ben érzéketlenné tettünk. Erre nemcsak növényi fonalak, hanem mindenfajta mű­selyemfonalak, valamint állati eredetű fonalak is alkalmasak. A valamely kívánt módon előkezelt fonalakat, vagy mű-35 selymeket az alábbiakban leírt módszerek szerint tehetjük duzzasztószerekke] szem­ben érzéketlenné. 1. Irezés appretúra-ragasztószerekkel, amilyenek pl. keményítő, gumi, tragant stb. 40 2. Impregnálás vizettaszítószerekkel, pl. 6%-os kereskedelmi paraffinemulzió­val, vagy magasabb zsírsavanhidridek emulzióival stb. 3. Impregnálás viaszok és magasabb 45 olvadáspontú zsírok és szénhidrogének oldataival, amilyenek pl. 10% méhviasz benzinben, 10% japánviasz benzinben, 8% szintétikus viasz benzinben, kaucsuk benzol-toluolban, klórkaucsuk toluolban, 50 paraffin benzinben stb. 4. Film-, vagy lakkszerű bevonatok elő­állítása a fonalakon lakkokkal és gyanta­szerű anyagokkal, mint cellulózeszterek­kel, pl. 15% nitrocellulóz alkohol-etilace- 55 tátban, dimetilkarbamidnak, acetilcellu­lóznak acetonos oldata stb. 5. Felületileg eszteresített, vagy étere­sített cellulóztartalmú fonalak alkalma­zása, amilyenek pl. az ú. n. immunfona- 60 lak, amelyek benzoilozással, acetilozással, sztearilozással, formilozással, metilozás­sal stb. vannak eleszteresítve, illetőleg eléteresítve. A fenti módszerek egyike szerint duz- 65 zasztószerekkel szemben érzéketlenné tett, rezervált növényi, vagy állati fona­lakat, vagy műselymeket mármost elő­kezelt, feltárt, azaz a duzzasztószerek számára hozzáférhető fonalakkal össze- 70 szőjjük. Különösen jó hatásokat adnak ilyen módon rezervált, fénylő, vagy fes­tett fonalak. Az elkészített szöveteket a textilnemesítők előtt ismeretes duzzasztó-

Next

/
Thumbnails
Contents