119584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kábelköpeny előállítására, különösen aluminiumból, valamint ilyen köpennyel burkolt kábel

a préstüske és a szigetelt kábelerek közé valamilyen hővédőberendezést, pl. hűtő­szerkezetet vagy rossz hővezetőanyagú, üreges testet elrendezni. Lehet továbbá 5 magát a tüskét is hűtőszerkezettel ellátni vagy rossz hővezetőanyagból készíteni. A kábelköpeny betűréséhez vagy be­horpasztásához görgős- vagy hengeres­szerkezeteket használunk. Ezeket a kábel 10 körül célszerűen forgathatóan ágyazzuk, azért, hogy a kábelerek esetleges sodrási egyenlőtlenségeinél, minden további nél­kül, utánaengedjenek és az ereket meg ne sértsék. Többvezetékes kábel köpe-15 nyének előállításánál lehet a görgős- és hengeres-szerkezeteket a kábelköpeny szűkítése folyamán a sodrainak meg­felelően a kábel körül forgatni, de lehet magát a kábelt is forgatni. A találmány 2(] szerint előállított kábelt célszerűen oly fegyverzettel látjuk el, hogy belső nyo­mások fellépésekor a kábelköpeny be­tűrései és behorpadásai ne nyílhassanak fel vagy ne bővülhessenek ki. Ezenkívül 25 a kábelköpeny betűréseit és behorpasz­tásait a kábelköpenyen kívül, lehetőleg jó hővezető töltőanyaggal vagy távolság­tartókkal töltjük ki. A rajzban néhány példa kapcsán szem-30 leltetjük a kábel állapotát a kábelköpeny előállításának különböző fázisaiban, vala­mint a találmány szerinti egy előállító­berendezést. Az 1. és 2. ábra háromvezetékes kábelt 35 tüntet fel keresztmetszetben a kábel­köpeny előállítása folyamán. Mint az 1. ábrából kivehető, a köralakú, tiszta alumíniumból préselt (b) kábelköpeny préselés után lényegesen nagyobb kerü-40 letű, mint az egymással összesodrott, szigetelt (a) kábelerek. A (b) kábelkö­penyt azután, mint a 2. ábrában látható, (c) betüremlésekkel, illetve behorpasztá­sokkal annyira szűkítjük, hogy az (a) 45 szigetelt kábelerek felületére most már egészen felfeküdjék és az (a) szigetelt kábelerek keresztmetszetének megfele­lően csillagalakú. A (b) köpenyen kívül az (a) kábelerek közötti (d) közöket le-50 hetőleg jó hővezető töltőanyaggal annyira kitöltjük, hogy a teljes kábelkeresztmet­szet háromszögletes legyen. E fölé, pl. aszfaltozott papírból való, (e) korrozió­elleni védőburkolatot viszünk fel. Fegy-55 verzetül (f) vasszalagtekercselés és/vagy (g) alakhuzalfegyverzet szolgál. A 3. és 4. ábrákban látható kiviteli példáknál az (a) szigetelt kábelereket (h) betét körül sodortuk. A 3. ábrából lát­ható, hogy a (b) kábelköpenyt előbb 60 háromszögletes alakban, lekerekített sar­kokkal préseljük, és pedig ismét nagyobb kerülettel, mint a sodrott (a) kábelerek kerülete. Azután a (b) kábelköpenyt a 4. ábra szerint (c) hosszanti türemlések- 65 kel vagy behorpasztásokkal csillagalakúra hozzuk. Az (a) szigetelt kábelerek kö­zötti (d) közökben távolságtartók gya­nánt csőalakú, utánaengedő és adott esetben rugózó olyan alakú (i) betéteket alkalmazunk, hogy a teljes keresztmet­szet köralakú legyen. E fölött azután ismét (e) korrozióelleni védőburkolatot, (f) vasszalagtekercselést és (g) alakhuzal­fegvverzetet rendezünk el. A (h) és (i) betétek szigetelő- vagy nyomóközeggel töltve lehetnek. Az 5. ábrában szemléltetett berende­zésnél, mely a találmány foganatosítá­sára szolgál, az egymással összesodrott, 8C szigetelt (a) kábelereket a (b) köpeny előállítása folyamán (k) dobról, (1) présen és (m) görgős- vagy hengeres-szerkezeten keresztül (n) dobra húzzuk fel. Az (1) présnek az (a) szigetelt kábelerek részére átvezető nyílással bíró, forgatható, (o) háromszögletes keresztmetszetű tüskéje van és szintén forgatható (p) matricája, melyek keresztmetszete szintén három­szögletes, úgyhogy a kábelköpeny előbb 9í háromszögletes. Az (o) tüske rossz hő­vezetőanyagból való. Az (o) préstüske és a (p) matrica a kábel körül forgathatók s forgatásuk oly sebességgel történik, hogy egy fordulat a kábel egy sodrat- 91 hosszának feleljen meg. Ehelyett forgat­hatjuk a (k) és (n) kábeldobokat is. Az (m) görgős- vagy hengeres-szerkezet a kábel körül szintén forgatható és e cél­ból (q) golyóscsapágyban ágyazott. A (b) 1< kábelköpenyt ezzel szűkítjük és formál­juk csillagalakúra, valamint ezzel javít­juk meg struktúráját. Az ismertetett eljárást természetesen nemcsak kerek-, ovális-, vagy szcktorvcze- K tőjű többvezetékes kábelekkel kapcsolat­ban alkalmazhatjuk, hanem egyvezetékes kábelek esetében is. Ilyenkor ugyanis a köpenynek feleslegként mutatkozó részét a kerület egy pontján összefogjuk és a 1 köpenyre ráhajtjuk. Különösen eredmé­nyesen alkalmazható olajkábelek és nyo­más alatt dolgozó kábelek (Druckkábel) előállítására. A (b) varratmentes köpenyt adott esetben hengerléssel, vagy húzással 1 is elő lehet állítani. A találmány szerinti eljárás előnye, hogy általa lehetővé válik aránylag ne-

Next

/
Thumbnails
Contents