119570. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sejtanyag szétválogatására, valamint rostbundáknak sejtanyagból való előállítására

MAG YAIi KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119570. SZÁM. Xlíl/a. OSZTÁLY. — M. 11107. ALAPSZÁM. Eljárás sejtanyag szétválogatására, valamint rostbundáknak sejtanyagból való előállítására. Moritz Kiirt gyárigazgató, Duna uieJletti Scheer-ben (W ür ttemberg). A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 17-ike. A találmány eljárás rostanyag, kivált­képen sejtanyagrostok elkülönítésére vagy szétválogatására, amellyel rostpép­ből határozott tulajdonságú rostokat vá-5 lasztunk ki, még pedig kiváltképen abból a célból, hogy a bizonyos célokra leg­értékesebb rostokat kiválogassuk. A ta­lálmány továbbá eljárás rostbundáknak, papirosnak, vattához hasonló termékek-10 nek és más efféléknek a találmány szerint feldolgozott sejtanyagból való előállí­tására. Ismeretes már hosszú rostok és rost­nyalábok kiválasztása sejtanyagpépből. 15 Ismeretes az is, hogy hosszú rostok nagy húzószilárdságuk és nagy szívóképes­ségük folytán kiváló minőségű papirosok előállítására különösen alkalmasak. Az eddig az ilyen rostok kiválasztására hasz-20 nált osztályozószerkezetek mechanikai szitaberendezésekből állottak, amelyek csak tökéletlen kiválasztást tettek lehe­tővé és lényegileg bizonyos szennyezések kiküszöbölését eredményezték, határo-25 zott rostoknak a többi rostoktól való tökeletes elkülönítésére azonban alkal­masak nem voltak. Sejtanyag előállításá­val kapcsolatban éppen ezért megkísérel­ték már alfacellulózban dús rostanyag 80 kiválasztását a sejtanyagpép vegyi keze­lése révén, amikoris ismételten hígítást és töményítést alkalmaztak. Ez az eljárás azonban körülményes berendezéseket és segédeszközöket igényel, az anyag ismé-35 telt főzését teszi szükségessé és igen hosszú kezelési időtartamot is igényel, úgyhogy ez az eljárás a legtöbb esetben már gazda­sági okokból sem alkalmazható. A találmány szerint az alkalmas higítási fokig feliszapolt rostanyagot tetszőleges 40 segédeszközökkel habzásra késztetjük, majd a habot a benne tartalmazott ros­tokkal együtt eltávolítjuk és a rostokat a habból kiválasztjuk. Kísérleteim azt mutatták, hogy ekként egészen határozott 45. értékes tulajdonságú rostokat, még pedig egyebek között a lapképzésnél nagy szívóképességű rostokat, egyenletes hosz­szúságú rostokat, nagy mértékben simu­lékony és lágy rostokat és olyan rostokat, 50* melyek a lapképzésnél térfogatuk növe­lésére hajlamosak, a rostanyag többi részétől majdnem maradéktalanul lehet elkülöníteni, úgyhogy azokat elkülöní­tetten lehet tovább feldolgozni. A talál- 55. mány szerinti eljárás minden további nélkül beiktatható a rostanyag szokásos feldolgozásának menetébe, külön segéd­eszközöket és berendezéseket alig igényel és időszükséglete sem számottevő, úgy- 60' hogy a találmány szerint rendkívül gaz­daságos és emellett műszakilag tökéletes módon kaphatjuk eddig el nem ért tiszta­sági fokkal a kívánt rostokat. A találmány szerint kapott hosszú 65 sejtanyagrostokat rostbundák, papiros, vattához hasonló készítmények stb. elő­állítására közvetlenül használjuk. A rostanyagnak a találmány szerinti előnyös feldolgozási módja pl. a követ- 7(V kező: A szokásos módon előállított, kevert

Next

/
Thumbnails
Contents