119536. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés felülhelyező vevők tükörfrekvenciájának elnyomására

Megjelent 1938. évi december hó 1-én. MAG TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119536. SZÁM. VTI/j. OSZTÁLY. — L. 7391. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés felülhelyező vevők tükörfrekvenciájának elnyomására. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég1 , Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi augusztus hó 12-ike. A feliilhelyezési elv alapján működő vevő, mely megbatározott vevőírekveii­ciára van beállítva, még másik frekven­ciára, az ú. n. tükörfrekvenciára is, érzé-5 keny. E tükörfrekvencia a vevőfrekven­ciától a közbensőírekvemcia kétszeres 'ér­tékével különbözik és a vevőfrekvenciá­val interferenciarezgéseket létesít, melyek ép oly nagyok, mint a közbensőfrekven-10 ciák és ezért a közbensőfrekvenciaerősítő­ben jól felerősödnek. Ezért szükséges a tükörfrekvenciákat valamiképen elnyom­ni. E célra oly elrendezések ismeretesek, melyek következő elv szerint dolgoznak: 15 A vevőrendszernek az első cső előtt két rezgőköre van, melyek közül az elsőnek nagy sávszélessége van, vagyis tükörfrek­ciát és hasznosfrefcveneiát egyaránt átbo­csát, míg a máisik kör, lehető élesen, a 20 hasznosfrekvenciára van hangolva. Ennél­fogva & második körben a hasznosfrek­venciáknak jóval nagyobb amplitúdója van, mint a tükörfrekvenciáknak. E rezgő­kör feszültsége teljes nagyságában a be-25 meneticső rácsához vezetődik. Az első körtől, melyben tehát vevő- és tükörfrek­veniciák közel egyenlő nagyságban lépnek fel, második feszültség vezetődik el. Ez szintén a rácskörhöz vezetődik, azonban 30 180°-os fáziseltolással. A feszültség helyes beszabályozásával azután a tükörfrekven­ciákból származó hatások megsemmisítik egymást, úgyhogy e cső anódkörében csakis a vevőfrekvenciák hatékonyak. E 35 kiegyenlítőfolyainiatnál a vevőfrekvencia kis gyöngülése elhanyagolható. Az ily el­rendezéseknek az a hátrányuk, hogy ezek csak maghatározott frekvenciaterjedelem­ben dolgoznak kifogástalanul, mert a rácshoz vezetendő feszültségek nagysága 40 a frekvenciától függ. Az alábbiakban ismertetett találmány más elv szerint dolgozik és minden frek­venciánál a tükörfrekvencia kifogástalan elnyomását teszi lehetővé. Az 45 1. ábra vevő kapcsolási rajza a talál­mány szerint, a 2. ábra az 1. ábra szerinti elrendezés egyik vállfajának kapcsolása. (1) antennát, (2) a szokásos antennate- 50 kereset, (3) a szokásos nagyfrekvencia­erősítőt jelöli. Az 1. ábra ezenkívül (4) helyi frekvencia-létesítőt és (5) modulá­tort tüntet fel. A (4, 5) készülékek, az egyszerűség kedvéért, a 2. ábrán nincse- 55 nek feltüntetve. Az 1. ábra szerinti elrendezésnél a (2) antennatekeircs, a tükörfrekvenciáktól zárókör révén van elzárva, mely (6) forgó­kondenzátorból és (7) tekercsből áll. Az 60 (.1) antenna (8) tapintó révén van a (7) tekercshez kapcsolva. A (7, 2) tekercsek i(9, 10) tapintók révén vannak egymással összekötve. A (6) kondenzátor és a szoká­sos többi hangoló kondenzátorok, pl. a (11, 65 12) kondenzátorok, együttesen állíthatók be. Ennek érthetővé tétele céljából (13) összekötőrúd van feltüntetve. Hogy a (6, 7) zárókör a hasznos frek­venciákat túlságosan ne gyengítse, e kör- 70 nek kis önindukciójúnak ós nagy kapaci­tásúnak kell lenni. Nagy kezdőkapacitás azonban meg nem engedhető, ha az ösz­szes kondenzátorok együttesen állítandók be, mert ily esetben azoknak egyenlő na- 75 gyoknak kell lenniök. Ezért a csatolási

Next

/
Thumbnails
Contents