119533. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés távirótelepekhez

Meg-jelent 1938. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY 1 SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119533. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — L. 7281. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés távirótelepekhez. 0. Lorenz Aktiengresellscliaft gyári eéj> Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1937. évi február hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi február hó 14-ike. A találmány oly távírótelepekre vonat­kozik, melyekben az összeköttetéseket áram választókon át állítjuk elő, melyek­nek beállítása a távírójelekhez hasonló 5 áramlökésekkel történik. Minthogy a vá­lasztó- és a távíróáramlökések hasonlók, meg vain az a lehetőség, hogy a választó­kat távírójelek beállítják és ezzel nem kívánt összeköttetések létesülnek. Ez a 10 veszély különösen nagy, lia a sürgönyö­zés közben valamely okból az összekötte­tésnek valamely része kikapcsolódik, mert ekkor a következő távírójelekkel esetleg más résztvevőhelyekkel új összeköttetést 15 létesítünk, úgyhogy a híradás maradékát idegen veszi fel. A találmány szerint kapcsolóeszközök vannak alkalmazva, melyek az összeköt­tetés részbeni kikapcsolása esetén, az ösz-20 szeköttetés összes többi részének kikap­csolását létesítik és választóknak újbóli munkába állítását meggátolják, ami kü­lönben a résztvevőknél még fennálló fel­hívóállapot folytán bekövetkezhetne. 25 Ha a résztvevőhelyek távírókészülékek­kel vannak felszerelve, melyeket valamely összeköttetés szétválasztásakor a vá­lasztóhivatalból kiinduló hatóok (pl. áramlökés) önműködően nyugalmi hely-30 zetbe állít, akkor e műveletet is az említett kapcsoló eszközök végzik. Ezzel elérjük azt, hogy a résztvevő készülékének meg­állásából veszi észre, hogy az összekötte­tés meg lett szakítva és hogy kénytelen 35 készülékét újból bekapcsolni. Valamely összeköttetés időelőtti ki­kapcsolásának különböző oka lehet. így, pl. előfordulhat, hogy valamely vezeték­választó a sürgönyözés közben a biztosí­ték átégése folytán kikapcsolódik. Ekkor 40 az eléje rendelt csoportválasztóban meg kell gátolni, nehogy más vezetékválasztó­val összeköttetésbe jusson, hanem szintén kikapcsolódjon. A kikapcsolást létesítő kapcsolóeszközök tehát az egyes választó- 45 fokozatoknak felelnek meg. Ha az össze­köttetés távvezetékekkel összekötött több választóhivatalon át terjed, akkor részbeni kikapcsolás azzal jöhet létre, hogy táv­vezetéken átmeneti zavar van. Ha ez, pl. 50 4-clrótüzemben az egyik (A) hivatalból a (B) hivatal felé irányuló vezetékirányban lép fel, akkor a (B) hivatal kikapcsolódik, míg az (A) hivatal választói beállítva maradnak. A zavar megszüntetése rután 55 ezután, bizonyos körülmények között a távi ró jelekkel a. (B) hivatalban újonnan munkábaállítás és hamis összeköttetési lé­tesül. A kikapcsolást biztosító kapcsoló­eszközöket tehát az áramlökiésátvivőkkel 60 is kapcsolatba kell hozni. Ezek az eszkö­zök az említett esetben (B)-től (A)-felé a kikapcsolóáramlökést bocsátanak ki, úgy­hogy az összeköttetés az (A) választóhi­vatalban is megszakad és a hívó részt- ®5 vevő távírókészüléke kikapcsolódik. Valamely vezetéken a távírójelek me­netideje, bizonyos körülmények között, oly nagy lehet, hogy a, kapcsolási műve­leteknek ezzel keletkező időbeli eltolását 70 melyeik a vezeték mindkét végén vannak, figyelembe kell venni. Ez okból a talál­mány szerint a kikapcsolójel beérkeztével egyszer bevezetett összeköttetésnek az al-

Next

/
Thumbnails
Contents