119515. lajstromszámú szabadalom • Vonalzó

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119515. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — J. 3802. ALAPSZÁM. Vonalzó. Dr. Jóna István orvos, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi május hó 4-ike. A tollal való vonatozásnál — szem előtt tartva főleg a könyvelési, általános irodai és alsóbb iskolai vonalozást — a munkát nagyon hátráltatja, hogy ke-5 resztező vonalak húzása előtt, vagy ami­kor már vonalozott vagy frissen írott részre vissza kell térni, mindig előbb fel kell itatni a még nedves részeket, vagy meg kell vára', míg a tinta megszáradt, 10 hogy el ne kenődjék. Ezen, a találmány szerint, igen egy­szerűen lehet segíteni, ha a vonalzó alsó lapjára vagy mindkét lapjára itatós­anyagú réteget, pl. itatóspapírt erősí-15 tünk, mégpedig könnyen cserélhető mó­don. Az ilyen vonalzóval aztán sokkal gyor­sabban és kényelmesebben dolgozhatunk, mert azt bárhol veszélytelenül ráfektet-20 hetjük a frissen vonalozott vagy beírt papirosra anélkül, hogy azt, itatódesz­kával rajta végigmenve, gondosan és óva­tosan fel kellene itatni. A vonalzóra alkalmazott itatósanyagú 25 réteg célszerűen több, egymáson fekvő és könnyen lefejthetően összefoglalt, pl. enyhén összeragasztott lapból áll, leg­helyesebben úgy, hogy az oldalszélek mentén keskeny, ragasztatlan sáv ma-30 radjon. A legalsó, közvetlen a vonalzón fel­fekvő, vagy abba beágyazott lap kemé­nyebb anyagú, pl. kartonlap is lehet. Ez esetben szükségtelen, hogy a réteg 35 egész vastagságában szabad oldalsávok maradjanak, hanem elegendő egyik kes­kenyebb oldalon, vagy egyik sarkon sza­bad füleket hagyni, amelyeknél fogva az egyes lapokat elhasználódásuk után, le­téphetjük. 40 A mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábráján a találmány szerinti, különféle kiképzésű, vezetőlécekkel felszerelt, közönséges fa­anyagú, tömör vonalzókat látunk, ke­resztmetszetben. 45 A 3. és 4. ábra egy-egy olyan fogana­tosítást mutat, amelynél a vezetékek magából a vonalzó anyagából vannak. Az ábrákon (1) jelöli a vonalzó testét, (2) a rászerelt vezetőléceket és (3) az 50 itatóslapokat. Az 1—3. ábrákon két-két itatóslap van ábrázolva, de természete­sen több is alkalmazható, amelyek a (4) helyeken vannak egymással összefoglal­va, pl. összeragasztva vagy összetűzve. 55 A (2) vezetőlécek vízszintes ágai a kér lap ragasztatlan szélei közé illeszkednek úgy, hogy a mindenkor alul fekvő lapot lefogják s vele a felső lapot (vagy lapo­kat) is. Ilykép az egész papírréteg hossz- 60 irányban eltolható és a felső lap elhasz­nálódása után kihúzható s megfordított helyzetben visszahelyezhető, amikor az alsó, tiszta lap kerül fölül. Ugyanígy kettőnél több lapot is helyezhetünk egy- 65 más fölé, amikor az elhasznált lapok le is téphetők. A (2) vezetőlécek másik ága a fából vagy egyéb tömör anyagból készült vo­nalzó testébe van beágyazva. 70 A 2. és 3. ábrán a vezetőlécek más és más elrendezését látjuk. így a 2. ábra szerint a vezetőléc a vonalzó oldalfalába van beeresztve, ami egyben kicsorbulás

Next

/
Thumbnails
Contents