119497. lajstromszámú szabadalom • Eljárás billenőrezgések transzformálására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119497. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — L. 7198. ALAPSZÁM. Eljárás billenőrezgések transzformálására. Radioaktieng-esellschaft D. S. Loewe cég, Berlin-Stegrlitz. A bejelentés napja 1936. évi október hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi október hó 25-ike. Ha egy erős végfokozat és egy Braun­féle eső eltérítő lemezei között transzfor­mátort rendezünk el, akkor a Braun-féle cső csekély eltérítőteljesítménye alapján 5 az eltérítőfeszültség jelentékeny növelése énhető el. Egy katódsugárcső eltérítőle­mezei között a belső ellenállás mintegy 10® olimot tesz ki, míg az eltérítőteljesít­mény néhány 100 volt eltérítőfeszültségre 10 csak néhány tized wattot. Tehát ha a pri­mer oldalon mintegy 10 wattot haszná­lunk fel, akkor Klö" —— 10 szeres 10 feszültségerősítés képzelhető el. Tehát a 15 primer oldalon 10 volt nagyságrendű am­plitúdókkal beérjük, miáltal csekélyebb feszültségű anódtelepekkel való dolgozás lehetővé van téve. A találmány hibátlan billenőrezgésalak 20 kérdésével foglalkozik. Nem minden to­vábbi nélkül lehetséges, hogy egy transz­formátoron egy billenőrezgésgörbét alak­hűen átvigyünk. A nehézségek szemlélte­tésére az 1. ábra szolgál. Az (1) végfoko-25 zatoit a rácsoldalon (2) billenőgenerátorra kapcsoljuk rá. Belső (3) ellenállása (Ri) értékű. A (4) transzformátor (5—6) ohmi­kus — induktív látszólagos ellenállású. Ha sikerülne, a transzformátor primer-30 kapósaira a (2) generátor görbealaikjának torzítatlan billenőrezgését ráadni, akkor az alakhű transzformáció keresztülvihető volna. A szekunder feszültség nagysága: 6s = dt W lenne és az áramnak a billenőgörbétől 35 erősen eltérő görbealakja volna. Ugyanis a primerfeszültség integrálgörbéje volna: i( t , = J ev . dt (2) Ez az üzemi állapot az erősítő iiresjá­rási üzemét igényli. Ez csak akkor érhető 40 el, ha a transzformátor látszólagos ellen­állása igen nagy, a cső belső ellenállásá­hoz képest. Ernyőzőrács nélküli csövek találmány szerinti alkalmazásával, •ELZtSLZ nagy áthatolású ós nagy meredekségű há- 45 romsarkú csövek, tehát kis belső ellen-, állású csövek találmányszerinti alkalma­zásával, az üresjárási állapothoz erősen közieledhetünk. Azüresjárási állapot tény­leges elérése azonban a gyakorlatban 50 nem lehetséges, mert nehézséget okoz, hogy a transzformátorokat óly nagyokra méretezzük, hogy azok lényegében fe­szültséggerjesztéssel és igen kicsi primer árammal dolgozzanak. 55 A találmány oly eljárás, mely kis, áramgerjesztésű transzformátoroknál is figyelembeveendő billenőrezgéseket szol­gáltat. Az eljárás abban áll, hogy magá­nak a billenőkészüléknek a feszültség- 60 gerjesztését a találmányszerinti módon (lásd lent) eltozítjuk, miáltal a transzfor­mátortorzítás kompenzálva van. Az (1) teljesítményerősítőt a találmány szerint már torzított feszültséggel gerjesztjük. 6£ Magyarázatul vegyük egy kis transz­formátor határesetét, melynek (5) (R»)

Next

/
Thumbnails
Contents