119470. lajstromszámú szabadalom • Dobóhatást kifejtő lengő szitálógép

MAGYAR KIRÁLYI > SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119470. SZÁM. X/a., (X/i). OSZTÁLY. — M. 11072. ALAPSZÁM. Dobóhatást kifejtő lengő szitás szitálógép. K. Merz Maschinenfabrik cég Tiengen, Oberrhein. A bejelentés napja 1937. évi július hó 31-ike. A találmány olyan szitálógépekre vo­natkozik, amelyeknek szitaszekrényei lenghetően felfüggesztett hordozókeret­ben mozgathatóan vannak elrendezve és 5 amelyeket a kereten ágyazott forgattyús hajtómű egyenes, vagy közelítően egye­hes vonalban, rézsútosan felfelé ide-oda lenget. Az efajta ismeretes szitálógépek szá-10 mottevő hátránya, hogy a tömegerőknek a szitaszekrény rézsútos lengési pályája folytán előálló függőleges összetevője a hordozókeretet felfüggesztő rudazat köz-Vetítésével átadódik az épületre és ebben 15 káros rázkódtatásokat létesít. Az ismeretes szitálógépek e hátrányá­nak kiküszöbölésére a tömegerők függő­leges irányú összetevőjét a találmány szerint a hajtóforgattyú vízszintes ten-20 gelyén excentrikusan elrendezett ellen­súlyokkal szüntetjük meg, amelyek centri­fugális éreje, a szitaszekrény tömegeröi­liek függőleges irányú összetevőjével egyező nagyságban, ennek ellenében hat. 35 Ismeretes már olyan szitálógép, amely­nek szitaszekrénye hosszú lengőrúdra szabadon felfüggesztett hördözókeretben van gumiágyazatban ágyazva és amelyet forgattyús tengely körpályán léiiget, mi-30 mellett a szitaszekrény körpályán való lengése folytán keletkező centrifugális erőket a hajtó forgattyú tengelyére a szita lengési irányához képest 180°-ra fel­ékelt ellensúly kiegyenlíti, úgyhogy az 35 épület rázkódtatása nem következik be. Az ilyen szitálógépnél a tömegek ki­egyensúlyozásakor nihcsenek meg azok a nehézségek, amelyek olyan szitáknál állnak elő, melyeknek a szitaszekrényei egyenesvonalú, vagy közelítően egyenes- *o> vonalú, rézsútosan felfelé irányuló ide­oda mozgást végeznek, mert a zárt kör­pályán lengő szitaszekrény tömeghatásait a hozzáképest 180°-kal eltoltan keringő ellensúly teljesen kiegyenlíti. Ezen isme- 45. retes szitának azonban lényeges hátránya, hogy a szitaszekrény körbfen-mozgása folytán, ennek a szitán lévő anyagra ki­fejtett dobóhatása a szitaszekrény egy körüljárásán belül folyton változó irányú, 59, úgyhogy a szitálandó anyag tulajdon­ságait figyelembe vevő legkedvezőbb do­bási irány egyáltalában nem szabályoz­ható be. Az elméletileg legkedvezőbb szitamozgás ugyanis az, amely lehetővé 55, teszi, hogy az anyagdarab valamivel magasabbra hajíttassék, mint a saját fél-átmérője és egyszersmind vízszintes irányban annyival vitessék tovább, arhekkofa a szita nyílásainak távolsága 60 középtől-középig. Ily módon a szita­felületen hullámvonal-alakú pálya áll elő, amelynek legalsó pontjai a szita nyila­saiba esnek (5. ábra). A szitálandó anyag elméletileg leg­kedvezőbb mozgásának megközelítése Csak akkor lehetséges, ha a szitálóberen­dezés a dobási irány beszabályozását lehetővé teszi. A találmány szerinti szitálógép két 70, példaképéül kiviteli alakját a rajz tün­teti fel. Az 1. ábra olyan szitálógépet tüntet fel oldalnézetben, amelynek hajtótengelye

Next

/
Thumbnails
Contents