119449. lajstromszámú szabadalom • Eljárás malátakivonathoz hasonló készítmény előállítására, különösen sütőszer céljaira és az erjesztőiparbanvaló felhasználása

2 119449. úgy ajánlatos a diasztázt fokozatosan adagolni, pl. először 1%%-ot, két óra múlva %%-ot és további két óra múlva még %%-ot. 5 Ez eljárás alkalmazásával bármelyik keményítőfajtából a hozzáadagolt ma­láta, illetőleg malátakivonalban lévő ke­ményítő mennyiségénél 30—íO-szer na­gyobb mennyiséget cukrosíthatunk el. 10 Az elcukrosítás bekövetkezte után min­den aggály. nélkül megszüntethetjük a diasztáz működését a folyadéknak, pl. 70 fokon felül való felhevítésével. Ki­tűnt ugyanis, hogy a diasztáz a sütő­t5 folyamat lefolyására semmilyen hatást nem gyakorol, mert előzetesen nem ke­zelt keményítőre, amint az a sütendő tésztában jelen van, semiiyen hatást kifejteni nem tud. A folyadék felhevíté-20 sével az oldat szűrhetővé válik és a fehérjeanyagok, a cellulóza és egyéb szilárd alkatrészek most már belőle le­választhatók. A folyadéknak ez a meg­tisztítása nagyban emeli annak sütőszer-25 ként való alkalmazhatóságát. Ugyanezen eljárás igen előnyösen al­kalmazható a sör-, szesz- és élesztőgyár­tásnál is. Az ezen gyártási eljárásodnál használt nyersanyagok keményítőjét elő-30 zetes savhidrolizissel annyira feltárjuk, hogy utána a diasztáz útján történő el­cukrosítás könnyen bekövetkezzék, hogy gyorsan és olcsó áron olyan oldatot állít­hassunk elő, mely az alkohol-, illetőleg 35 élesztőképződésre igen kedvező befolyást gyakorol. A fent leírt eljárással előállított mal­tozacukor igen előnyösen használható fel feltöltőanyagnak és konzerválások céljai-40 ra, valamint gyümölcsízek (marmeladok) és csokoládé gyártására. E célból sűrű folyadékká sűríthetjük be, legelőnyöseb­ben vákuum alkalmazásával, de szilárd masszává is bekristályosíthatjuk. 1. Eljárás malátakivonathoz hasonló készítménynek különösen sütőszer, erjeszlőipari, vaiattant feltöltő- és konzerváló anytgok céljaira ve ló elő­állítására, azzal jellemezve, hegy a 50 keményilőt vagy a keményítőtartal­mú teilr.ékeket először sa vhidrolizis­sel lebontjuk, azután a savat közöm­bösítjük és E-z oidatot diasztáz fel­használásával addig cukrositjuk el, 55 míg a dextrineknek maltozává való egyidejű részieges lebontása mellett a dextiozának maltozává való újra­felépít ése be nem következik. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga- 60 natosíiási fredja, azzal jellemezve, hogy a diasztázhatás fokozása céljá­ból az erjesztőiparban felhasznált nyersanyagokat diasztáz-kezelés előtt savhidrolizisnek vetjük alá. 65 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási rredja, azzal jellemezve, hogy a szilárd, illetőleg folyékony malátacukor eifállílása céljából a ke­ményítőt, illetőleg a keményít őtartal- 70 mú anyagokat savhidrolizisnek vet­jük alá és a savhatás megszüntetése ulán addig hígyjuk a diaszlázt be­hatni, míg a dtxlrineknek maltozává való egyidejű lebontása mellett a sav- 75 hidrolízis áitel keletkezett dextroza egy része maltozává át nem alakult. 4. Az 1. és 3. igénypontok szerinti el­járás foganatosítási módja, azzal jel­lemezve, hegy a diasztáz adagolását 80 fokozatosan végezzük. 5. Az 1. és 4. igénypontok szerinti el­járás foganatosítási módja, azzal jel­lemezve, hegy az oldat könnyű szür­hetősége céliából a diasztáz működé- 85 sét a folyadék felhevítése útján meg­szüntetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents