119428. lajstromszámú szabadalom • Nemesgáz alaptöltésű, villamos higanygőzkisülésű lámpa

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119428. SZÁM. Vix/h. OSZTÁLY — T. 6012. ALAPSZÁM. Nemesgáz alaptöltésü, villamos higanygőzkisülési lámpa. Patent-Treiiliand-Gesellscháft für elektrische Glühlampen ni. b. H. cég-, Berlin. Pótszabadalom a 116993. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1937. évi szeptember hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi szeptember hó 15-ike. A 116.993 lajstromszámú szabadalom tárgya nemesgáz alaptöltésű, villamos higanygőzikisülési lámpa, melynek üzemi gőznyomása több, mint 20 atmoszféra és 5 melynek wolframból, esetleg ox idadal élv­kai készült elektródái egymástól 1—5 mm távolságban gömbalakú va^y megközelí­tően gömbalakú, 20—40 mm belső átmé­rőjű kvarcedényben vannak elrendezve. 10 A találmány a törz&Sizabadaloimban védett lámpa javítása. Ha a törzsszabadalom szerinti lámpá­val optikailag jól kihasználható, függőle­ges helyzetben alkalmazható fényforrást 15 akarunk létesíteni és emellett messzeme­nően el akarjuk kerülni, hogy a fény­áram a lámpaedény feketedése következ­tében időelőtt csökkenjen^ a találmány értelmében a lámpaedény közepén függő-20 legesen egymás felett elrendezett, egy­mástól szintén 1—5 m m távolságban levő elektródák felett, a kvarcból készült lám­paedény felső részében a felső elektróda árambevezetését körülzáró, harangalakú 25 felfogó ernyőt rendezünk el. Az ilyen lámpa kisülési fényíve függőleges irány­ban rendkívül nyugodtan ég és emellett a lámpába beépített, harangalakú ernyő az elporladt elektródarészecskéket, melyeket 50 a felszálló higanygőz magával ragad, a legteljesebb biztonsággal felfogjál. Ezzel elkerüljük, hogy a körüláramlói higany­gőzből, illetőleg a netalán az edény fala mentén alászálló higanygőzből lerakodó 15 szilárd részecskék az edény falát az elek­tródák körül befeketítsék. A lámpába be­épített harangalakú ernyő célszerűen fe­lül is nyitott, hogy az elporladt elektró­darészecskékből az ernyő belső falán kép­ződő lepedék a felső elektródával ne jut- 40 hasson áramvezető összeköttetésibe, mert ez esetleg a fémyív káros eltérítéséhez, illetőleg nem kívánt mellékkisülésekhez vezethetne. A mellékelt rajz a találmány szerinti 45 higanygőztúlnyomásos lámpa példakép­peni fogainatosítási alakját függőleges metszetben mutatja. A lámpa megközelítőleg gömbalakú (1) kvarcedénye 20—40 mim belső átmérőjű; 50-az edény közepén két (2, 3) elektróda füg­gőlegesen egymás felett, 1—5 mm egy­mástól való távolságban van elrendezve. Az elektródák wolfram és elektronetmit­táló anyagoik sajtolt és zsugorított keve- 55 rékéből készülhetnek; alkalmazhatunk wolframdrótspirálisokat is, betolt oxid­testekkel. Célszerű azonban az elektródá­kat a rajzom látható módon kisméretű, lyuggatott üreges wolframtestekből készí- 60 teni, melyekbe poralakú alkáliföld'fém­oxidokat töltünk. Az (1) edényben nemes­gáz alaptöltés, pl. neontöltés van, melynek nyomása 5 mm higanyoszlop és ezenfelül az elgőzölögtethető (4) fenéktest is van, 65 melynek nagyságát úgy méretezzük, hogy a lámipa üzemében teljesen elgőzösödjék. A wolframból vagy molibdénből levő (5, 6) áramvezetékek a (7, 8) kvarc- vagy keményüvegcsövecskékbe vannak befor- 70* rasztva, míg utóbbiakat az (1) edény vé­geibe forrasztjuk. A felső (2) elektróda

Next

/
Thumbnails
Contents