119396. lajstromszámú szabadalom • Szárító, illetve hűtőberendezés szemes és darabos anyagokhoz (pl. kristálycukorhoz)

MAGYAR KIRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119396. SZÁM. X/a. (IV/d.) OSZTÁLY — S. 17122. ALAPSZÁM. Szárító, illetve hűtőberendezés szemes és darabos anyagokhoz (pl. kristálycukorhoz) sojmosi Solymossy Aladár cukorgyári műszaki igazgató, Alpullu (Törökország). A bejelentés napja 1937. évi november hó 4-ike. Miután az ií. n. közvetett rendszerű szárítóberendezések üzeme nagy fűtő­anyagfogyasztással járt, különösen sze­mes és darabos termékek szárításához 5 mindinkább a közvetlen rendszerű, vagyis olyan szárítóberendezésekre tértek át, me­lyeknél a szárító közeg (pl. levegő, vagy levegővel kevert égéstermékek) a szárí­tandó anyagot közvetlenül éri. A talál-10 mány a, közvetlen rendszerű szárítóberen­dezések csoportjába tartozik. Az alábbiak­ban a találmányt kristálycukor szárítá sával és hűtésével kapcsolatban ismertet­jük, megjegyzendő azonban, hogy a ta-15 lálmány más szemes és darabos (főleg kiis és közepes d a r ab na g y ságú) termékek, pl. gabonaneműek szárítására, illetve hű­tésére is egyaránt előnyösen alkalmaz­ható. Ugyanez a találmánybeli berende-20 zés, továbbá akár csupán szárításra, akár meleg; állapotban lévő termékek, vagy termények hűtésére, akár pedig (pl. ép­pen kristálycukor esetén) az anyag szárí­tására és hűtésére használható. 25 Az eddigi közvetlen rendszerű szárító berendezések egyik csoportjánál a szári tandó anyag, melyet pl. csatornákban vagy kamrákban lemezekre, serpenyőkre vagy cserényekre rétegezve helyeitek el, 30 a szárítás tartama alatt nyugvó állapot ban maradt, a berendezések másik cso­portjánál ellenben az anyagot külön szer­kezetekkel mozgásban tartották (forgat­ták, szórták stb.). A szárítás, illetve hűtés 35 meglehetősen nagyfokú gyakorlati köve­telményeinek az eddigi berendezések egyik csoportja sem tudott kellőképpen megfelelni. Az elsősorban említett cso­portnál ugyanis az anyag jórészt csak felületes szárítást kapott, vagyis az 40 anyag egyes rétegei egyenlőtlenül szá­radtak (az alsók kevésibé), miiért is az anyagot időnként át kellett lapátolni, ami üzemi hátrányokat jelentett, különö­sen pedig munkaköltségtöbbletet okozott. 45 A berendezések másik csoportjánál pedig a mozgó szerkezetek nagy befektetési költséget és nagy energia-, illetve üzem­anya g fo gyasztást okoztak ós bár a mozgó berendezések a felületes szárítás elkerülé- 50 sét célozták, a mozgó berendezések egyes fajtáinál a szárítás, illetve hűtés az anyag mozgatása ellenére sem volt eléggé hatékony, végül pedig a berendezés mű­ködése a szárítandó anyag zuzódíásával, 55 deformálásával és a szárítandó anyagban való veszteséggel is járt, mert a szárító­közeg (áramló levegő) a szárítandó anyag finomabb részecskéit magával ragadta. Végül valamennyi eddigi berendezésnek 60 az a közös hátránya volt, hogy a szárítás, illetve hűtés hosszadalmas volt és a be­rendezésnek nagy volt a helyszükséglete. A találmány azzal a sajátos előnnyel rendelíkeziik, hogy az; összes ily hátrányok 65 kiküszöbölését teszi lehetővé annak elle­nére, hogy a szárítandó, illetve hűtendő anyagot külön, mesterségesen mozgatni nem kell. Ezt elsősorban úgy érjük el, hogy az anyagot, miköziben csupán saját 70 súlyánál fogva (az alább leírt módon egyenletesen) halad lefelé, nagy mérték-

Next

/
Thumbnails
Contents