119393. lajstromszámú szabadalom • Nagy- vagy középfrekvenciájú erősítő

MAÖTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119393. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — K. 7304. ALAPSZÁM. Nagy- Vagy közópfrekvenciájú erősítő. líadio Corporation of America cég, New-York, mint Allén Horace Clifford, Marlton, N. J.-L lakos jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 28-ika. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1936. évi Augusztus hó 29-ike. A találmány olyan szelektív nagy­vagy középfrekvenciájú erősítő — adott esetben önműködő — hangerőszabályo­zással, amilyent rádió- vagy távolbalátó-5 vevőkészülékekben alkalmaznak. A rövidhullámú vételre alkalmas szu­per heterodin-vevőkészü] ékekben a kö­zépfrekvenciájú erősítő olyan nagy frek­venciára van hangolva, hogy azoknak 10 a kondenzátoroknak kapacitásai, ame­lyeknek segítségével a középfrekvenciáiú transzformátorok primér- és szekundér­tekercsei hangolhatok, ugyanolyan nagy­ságrendűek, mint az erősítőcsövek elek-15 tródái közötti kapacitások. Valamely erő­sítőcső vezérlőrács-katóda-kapacitása is­meretes módon a cső elektródáira helye­zett egyenfeszültségektől függ. Ha tehát (önműködő vagy nem önműködő) hang-20 erőszabályozás elérésére egy vagy több erősítőcső feszültségeinek egyikét változ­tatjuk, akkor ezenkívül a vezérlőrács­katóda-kapacitás is változik, aminek a középfrekvenciájú transzformátorok el-25 hangolása a következménye. Középfrekvenciájú erősítők kívánt alakú frekvencia-karakterisztikájának el­érésére szokásos, hogv a középfrekven­ciájú transzformátorok hangolt primér-30 és szekundértekercseit egymással szoro­san csatolják és a primér- vagy szekun­dértekercset vagy mindkettőt ellenállás­sal hidalják át. Á változtatható vezérlő­rács-katóda-kapacitásnak az ilyenfajta 35 kapcsolások szelektivitási görbéjére való befolyását az 1. és 2. ábra kapcsán rész­letesebben ismertetjük. Az 1. ábrán középfrekvenciájú erősítő­fokozatot ábrázoltunk, amelynek primér és szekundér hangolású (1) középfrek- 40-venciájú transzformátora van, amelynek primértekercsét a (2) ellenállás hidalja át. A 2. ábrán a (3) középfrekvenciájú transzformátor szekundfertekercsét a (4) ellenállás hidalja át. Ha az (1) illetőleg 45 (3) középfrekvenciájú transzformátor mindkét tekercse a középfrekvenciára van hangolva, mimellett a második erő­sítőcső (Cj) rács-katóda-kapacitása a sze­kundér hangolókapacitásba beleértendő, 50 akkor a szelektivitási görbének, azaz a (függélyes tengelyre felvitt) erősítésnek lefolyását a (vízszintes tengelyre felvitt) frekvencia függvényében az (a) görbék tüntetik fel. Ha most a (Cj) kapacitás 55 eltávolítódik, ami a második erősítőcső negatív rácselőfeszültségének az — adott esetben önműködő — hangerőszabályo­zás befolyása alatti növekedésével követ­kezik be, akkor a szekundértekercs el- 60 hangolódik és a szelektivitási görbének a (b) görbék ábrázolta lefolyása van. E görbékből következik, hogy az 1. ábra szerinti kapcsolás az átbocsájtási körzet nagyfrekvenciáit, a 2. ábra szerinti kap- 65 csolás pedig annak kisfrekvenciáit he­lyezi előtérbe. Ez a nem kívánatos jelen­ség annál inkább észrevehető, minél na­gyobb számú egyforma kapcsolású erő­sitőfokozat van egymásután kapcsolva, 70 amint a (c) görbékből kitűnik, amelyek két egymásután kapcsolt fokozat szelek­tivitási görbéjét mutatják. A találmány értelmében az erősítő-

Next

/
Thumbnails
Contents