119309. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés távolbalátó vevőkhöz, oly átviteli eljárásokhoz, amelyeknél a kép tartalmával és a szinkronizáló impulzusokkal különböző irányokban kivezérelt hordhullámot alkalmaznak

x\Iegjelent 1938. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119309. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — JP. 5938. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés távolbalátó vevőkhöz, oly átviteli eljárásokhoz, amelyeknél a kép tartalmával és a szinkronizáló impulzusokkal különböző irányokban kivezérelt hordhullámot alkalmaznak. Telefmiken Gesellsehaft für drahtlose Telegraphie m. b. H.. Berlin. A bejelentés napja 1937. évi május hóö-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi május hó 6-ika. Távolba átvitt oly képek vételénél, amelyeknél az átvitel ugyanannak a hordhullámnak a szinkronizáló impulzu­sokkal és a képtartalommal való modulá-5 ciója útján megy végbe, a modulációs fe­szültséget, tehát az úgynevezett alacsony­frekvenciájú feszültséget adó detektor­körre mindig külön csövet kapcsoltak, amelyet amplitudó-szelektálófokozatnak 10 is neveznek és amellyel a sorimpulzusokat a kép tartalmából kiszűrik. Az ilyen amplitudószelektálócsövekkel kapcsolat­ban még külön, úgynevezett billenőbe rendezést is alkalmaztak, nevezetesen a 15 rácskörben lévő, ellenállásból és konden­zátorból álló tagon létesített előfeszült­séggel zárt generátorkapcsolásban lévő csövet, vagy rácsvezérlésű gáz- vagy gőz­töltéses és ívfénykisüléses kisütőcsövet, 20 amellyel a sorimpulzusokat erősítik és azokat mindig állandó energiatartalmú impulzusokká alakítják át. A találmány értelmében a sorimpulzu­soknak a képtartalomtól való szétválasz-25 tására és az impulzusok erősítésére, vala­mint az impulzusok energiatartalmának állandósítására egyetlen egy csövet alkal­mazunk. Evégből a detektorkört elc­feszültséggel záit generátorkapcsolásban 30 lévő csővel alkalmas módon úgy kapcsol­juk össze, amint az az alábbi kiviteli példákból kitűnik. Emellett az adott eset­ben az előfeszültséggel zárt generátor­csövet tartalmazó fűrészfoggenerátort a 35 sorkitérítés elején lereteszeljük és ezt a reteszelést csak a sorkitérítés vége felé oldjuk. A rajz a találmány szerinti kapcsolás néhány kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábrabeli megoldásnál a (10) 40 tekercs a nagyfrekvenciájú átvivőnek szekunder tekercse, amelyhez a (11) egyen­irányítót és a (12) ellenállást azzal pár­huzamosan kapcsolt (13) kondenzátorral csatlakoztatjuk. A (12) ellenállás alsó 45 vége (14) egyenáramú forrás negatív sar- . kához van kötve, mely áramforrás pozi­tív sarka földelt. Az előfeszültséggel zárt generátor oly (15) csőből van, melynek anódköre transzformátornak adott eset- 50 ben párhuzamosan kapcsolt kondenzá­torral ellátott (16) primertekercsét tar­talmazza, mely átvivő (17) szekunder­tekercse a primertekerccsel a lehetőség szerint szorosan van csatolva. A (15) cső 55 anódkörében még egy (18) ellenállás van. A (17) szekundertekercs egyik vége (19) vezeték útján a (12) ellenállás felső végé­vel van összekötve, míg a szekunder­tekercs másik vége a (20) ellenálláson és 60 azzal párhuzamos (21) kondenzátoron át a cső rácsához csatlakozik. A (21) kon­denzátornak nagyobbnak kell lennie, mint amekkora a vezérlőrácsnak a földdel szembeni kapacitása. Célszerű továbbá, 65 ha a (15) cső árnyékoló rácsú, vagy három rácsú cső. - Az 1. ábrában feltüntetett kapcsolás ahhoz az ismert átviteli eljáráshoz való, amelynél a hordhullám amplitúdóját a 70

Next

/
Thumbnails
Contents