119308. lajstromszámú szabadalom • Berendezés zavaroknak, különösen légköri zavaroknak a vételnél való megszüntetésére

Megjelent 1938. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119308. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — T. 5923. ALAPSZÁM. Berendezés zavaroknak, különösen légköri zavaroknak a vételnél való megszüntetésére. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1937. évi április hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi április hó 9-ike. A találmány berendezés különösen lég­köri zavaroknak a drótnélküli távbeszé­lésnél, általában a drótnélküli hírközlés­nél használatos vevőknél való megszün-5 tetésére, illetőleg csökkentésére. Ismeretes, hogy az úgynevezett lég­köri zavarok a demoduláit alacsony­frekvenciájú spektrumban mint rövid feszültséglökések keletkeznek, melyek-10 nek harmonikus analízise olyan rész­frekvenciákat ad, melyek főleg a hang­spektrum magasabb részében, tehát kb. 4000 Hz fölött feküsznek. Ezen a jelen­ségen alapul az az eljárás, amelynél a 15 zavarokat a magasabb frekvenciakcrzet levágásával gyengítik. Ennek az eljárás­nak az a hátránya, hegy azzal egyidejű­leg a természetes magasabb hangokat is elnyomjuk. 20 Ismeretes olyan eljárás is, amelynél a légköri zavarokat, vagy más módon előidézett feszültségcsúcsokat, amelyek a többi alacsonyfrekvenciájú keverék fölött helyezkednek el, az amplitúdót 25 korlátozó szervek bekapcsolásával vág­ják le. Ha az a legnagyobb amplitúdó, amelyet a korlátozó szerv éppen még átbocsát a nemzavart alacsonyfrekvencia amplitúdójával egyenlő, akkor az eset-30 ben, ha valamilyen zavar járulékos fe­szültséglökés alakjában oly pillanatban lép fel, amikor a nemzavart alacsony­frekvencia feszültséggörbéje maximumon megy át és ha a kétféle feszültségi irány 35 egymással megegyezik, akkor a zavar gyakorlatilag a levágással teljesen ki­küszöbölődik. A hátrány azonban egy­részt abban van, hegy azok a zavarok, melyek olyankor lépnek fel, amikor az alacsonyfrekvenciájú feszültség görbéje 40 nulla értéken megy át, vagy amely zava­rok főként a pillanatnyi feszültség értel­mével ellentett értelműek, ezzel az el­járással vagy egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben gyengithttők. Hát- 45 rány továbbá, hegy az alacsonyfrek­vencia amplitúdója, vsgyis a hangerős­ség tág határok között ingadozik. Torzí­tások elkerülése végett az amplitúdót korlátozó szerv határfeszültségének a 50 legnagyobb hangerősség mellett fellépő természetes alacsonyfrekvenciájú feszült­ség fölött kell feküdnie, minek következ­tében azonban csak igen nagy mértékű zavarok gyengíthetők. őe Ismeretes olyan berendezés is, amely a határfeszültséget önműködő szabályozó­berendezéssel úgy befolyásolja, hogy az a mindenkori hangerőhöz kényszerűen igazodik. Ennek a berendezésnek azon- 60 ban az a hátránya, hogy azzal csak azok a zavarok gyengíthftők észrevehető mér­tékben, amelyek a feszültségi görbe leg­nagyobb értékénél ugyanolyan feszült­ségéitekmmel jelentkeznek. Ezenkívül 65 torzítások lépnek fel, ha a hangerő kisebb értékekről hirtelen nagyobb értékekre szökik. Ezeket a hátrányokat a találmány messzemenően kiküszöböli. A találmány 70 távbeszélővételnél lökésszerűen fellépő zavarófeszültségek, különösen légköri za-

Next

/
Thumbnails
Contents