119258. lajstromszámú szabadalom • Többfokozatú szekundérelektronerősítő

Megjelent 1ÍK-J8. évi október hó 15»én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 110258. szám Vll d/.j. osztály. — jP. 8207. alapszám. Többfokozatú szekundérelelektroneró'sítő. Fernseh Akt.-Ges. cég1, Berliii-Zehleiidorfban. A bejelentés napja 1937. évi november hó 8 ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi november hó 9-ike. 10 A szokásos elektroncsöveknél az áramot az elektronok útjába helyezeti rácson levő feszültséggel vezéreljük. Hasonlóképen is­meretes. hogy többrácsú csőnél az egyik rácshoz hordozórezgést és egy másik rács­hoz modulációt vezetünk, úgyhogy a ki­vezetésnél modulált hordozórezgés keletke­zik. Ismeretessé váltak továbbá többfoko­zatú szekiuidcrelek trón csövek^ amelyeknél egy helyen, vagy ha hordozórezgés hozzá­­vezeléséről is szó van. kél helyen is vezérlő szerv van. A szekundérelektroncső erősítő hatását lényegében a meredekség, tehát a vezérlő szerv cgv meghatározott feszültségváltozá­aram­­ismert a m e­­értékei meghalározoll sánál, a kivezetésnél mutatkozó változás határozza meg. Az eddig elektroncsöveknél mégsem lehetett redekség meghatározóit korlátolt 20 túllépni. A találmány szerint a meredekség növe­léséi úgy érjük el. hogy egy és ugyanazzal a váltakozó feszültséggel több fokozatban vezérlünk. Például az összes meglevő foko- 25 zalok felét felhasználhatjuk vezérlésre, úgyhogy pl. tizenkét fokozatú erősítőnél hat fokozatot éspedig célszerűen az első hatot használjuk fel vezérlésre, azonban az összes, vagy csaknem az összes fokoza- 30 tol is igénybe vehetjük a vezérléshez. A találmánnyal elérjük, hogy a mere­dekség a ki vezérelt fokozatok számával nö­vekszik. Ennek az eljárásnak a hátránya mindenekelőtt látszólag abban van,hogy 35 az áramnak lineáris függése a vezérlőfe­szültségtől megszűnik. Ezl a hátrányt azon­ban megszüntethetjük a munkaterület meg­felelő megválasztásával, nem lineárisan működő vezérlő eljárásokkal, vagy a tor­zulás kijavításával. *() A találmányi tetszésszerinti vezérlési módokkal valósíthatjuk meg. Tekintetbe jö­­heL pl. a szokásos tértöltési vezérlés rács­csal, vagy haránteltérítés egy ellenzőről vagy élről, továbbá koncentrációs vagy 45 ^reprodukálóvezérlés; is. Ebben az eset­ben pl. egy felszabadító elektróda emilláló felülete a legközelebbi felszabadilóeleklró­­dán löbbé-kevésbbé élesen reprodukálódik. Ha a reprodukció nagyobb, mint a követ- 50 kező elektróda felülete, az elektronok egy része az elektróda széle mellett továbbre­pül és további erősítés szempontjából ve­szendőbe megy. A vezérlés egy további le­hetősége az. hogy a segédelektródával a 55 mező alakját a csőben megváltoztatjuk, úgyhogy a felszabadító elektródák felületé­nek csak kisebb vagy nagyobb hányadán van a szekundérelektronok részére vonzó mező. 60 Magától értetődően lehetséges több kü­lönböző vezérlési egy és ugyanabban a cső­ben egymással kombinálni. Egy vezérlő elektródára, vagy egyes vezérlő elektró­dákra, az ismert módon, hordozórezgés- 65 feszültséget helyezhetünk. Ha a vezérlő­­elektródák különböző nagyságú előfe­­szültségen kell hogy legyenek, akkor a vezérlőfeszültséget a megfelelően megvá­lasztott kapacitásokon át vezetjük. Célszerű 70 mégis egyetlen több fokon működő elektró-O Ow dával való vezérlésre törekedni. A kivezérelt fokozatok számát a kívánt karakterisztika szerint választhatjuk. Ily NY0MDAW!&A'S

Next

/
Thumbnails
Contents