119252. lajstromszámú szabadalom • Alakítható kerékpárváz

1 Megjelent 1938. évi október lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119252. szám. XX/c. osztály. — C. 4930. alapszám. Alakítható kerékpárváz. Csortos Béla lakatos, Fegyvernek. A bejelentés napja 1937. évi február hó 19-ike. A találmány oly kerékpárváz, amely mind férfi-, mind női használatra egy­­aránl alkalmas, amennyiben e kétféle használatra könnyen átalakítható. Az át- 5 alakítás a felső vázcsőnek a nyereglartó­­csőveL felvevő hátsó vázcsőre merőleges tengely körül való átforgatásával és rög­zítésével történik. E célból a felső vázcső a kormányrúdtartó csőből kiágazó szorító- 10 hüvelyben és a hátsó vázcsövőn lévő ha­rántcsapon van forgathatóan ágyazva. Azonkívül a hátsó vázcsövőn a különböző két használatnak, illetve a felső vázcső két helyzetének megfelelő csatlakozószer- 15 vek, pl. csőcsonkok vannak megerősítve. A mellékelt rajz a találmány példaké­pem kiviteli alakját tünteti fel és pe­dig az 1. ábrán a férfi-használatra, míg a 20 ábrán a női használatra alakított hely­zetben. A fcrli-kerékpárváznál vízszintesen fekvő, felső a vázcső mellső (b) vége úgy van meghajlítva, hogy a nyeregtartócsövet fel- 25 vevő. hátsó (c) vázcsőre merőleges. A (b) csővégdarab a kormányrúd tartó (d) cső­ből kiágazó (e) szorítóhüvelyben foroghat és rögzítése e hüvelyben ismert módon (f) szorítócsavarral történik. A felső (a) 30 vázcső hátsó vége a férfi-használatra ala­kítóit helyzetben a nyeregtartócsőnek a hátsó c. vázcsövön megerősített (g) szo­rítóhüvelyéből kiálló (gl) csőcsonkhoz, női használatra alakított helyzetben pedig a 35 (c) vázcső alsó vége közelében megerősí­tett (li) hüvely (hl) csőcsonkjához csatla­kozik. A csatlakozás rögzítésére az (a) váz­cső hátsó végén a felhasított ^i) szorító­hüvely van, amely a (gl), illetve (hl) cső­csonkra tolható és k) csavarral összeszo- ío ríthaló. Az átfordítható, felső (a vázcsőhöz tar­tozik még a rajta kettős (m) karmantyú­val megerősített, ívelt 'n) csődarab, amely­nek szabad végrésze párhuzamos a c) vázcsővel. Ez utóbbin az (e) szorítóhü­­vely lengelyvonalában egy kisebb átmérőjű, célszerűen beforrasztott (o^ csövecske ha­tol keresztül és hasonló (p) csövecske van az ívelt (n) csodarabnak a (c) vázcsővel párhuzamos végében is megerősítve. A két csövecskébe (r) orsó illik, amely az át­fordításkor forgáscsapként szerepel. Az (r) orsó végére csavaroll (s) csavaranyával az ívelt (n) cső a (c) vázcsőhöz szorítható. Az o; és p) csövecskék az egymáshoz szorított n és c) csövek behorpadását megakadályozzá k. A felső (a vázcsövet tehát mindkét hasz­nálati helyzetében három (f, k) és (s) csavar meghúzásával rögzítjük és az (a) vázcső átfordításához csupán c három csa­var meglazílása szükséges. Természetesen a találmány keretén belül egyes részletek szerkezeti megoldásának 65 megváltoztatása lehetséges. így pl. az (o) vagy (p) csövecskék egyike helyettesíthető magával az (r) csappal, mikor is utóbbit vagy a merevítő (n) csodarabba, vagy a (c) vázcsőbe hegesztjük 70 S zabad a Imi igén;/ pon tok : 1. Férfi- és női használatra alkalmassá alakítható kerékpárváz, melyet az jel­lemez. hogy felső vázcsöve a 45 50 55 60 MIRA'S

Next

/
Thumbnails
Contents