119190. lajstromszámú szabadalom • Távolból irányítható jármű különösen hadászati célra

MAGYAR KIRÁLYI Ír SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119Í90. SZÁM. V/g/SS. (XIX/c.) OSZTÁLY. — H. 6980. ALAPSZÁM. Távolból irányítható jármű, különösen hadászati célra. Reich Ernő oki. gépészmérnök, villamossági gyári főmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi május hó lí-ike. A találmány oly irányított, illetőleg irányítható jármű, melyen kizárólag a továbbítandó anyag (robbantóanyag) van elhelyezve, tehát semmiféle személyzet 5 vagy vezető azon nincsen és amelyet bizonyos cél érdekében, meghatározott irányban távolba küldhetünk, mégpedig tisztán ; mechanikai húzóerő alkalmazá­sával. A jármű előre meghatározott 10 irányban esetleg görbe pályán halad és célja elérése után a rajta elhelyezett robbanóanyagot időzítéssel vagy vezér­lés útján felrobbantja. A találmány szerinti, húzóerővel hátul-15 ról előre küldött kocsi különösen alkal­mas arra is, hogy vela a hátul, a kocsin kívül, veszélytelen fedezékben elhelyez­kedő kezelőszemélyzet nehezebb tárgya­kat is, 200—300 m távolságra, észrevét-20 lenül előre küldjön, az anyagot róla le­rakja és az üres kocsit a kiindulási pontra visszahúzza. E megoldás szerinti kocsi, tehát különösen álló harcoknál, előnyö­sen alkalmazható. 25 A találmány példaképeni kiviteli alak­jait a csatolt rajz ábrái szemléltetik. Az 1. ábra a találmány szerinti húzóerő­vel működtetett jármű hosszmetszete, szerkezetének oldalnézetével, a 30 2. ábra ugyanennek keresztmetszete a működtető szerkezet felülnézetével. Az 1. ábrán feltüntetett (1) kötéldobra (2) vonókötél, kisebb (2—3 kg) súlyú járműveknél pedig egyszerűen erős fonal 35 van felcsévélve. E dob (4, 5, 6, 7) fogas­kerekek útján hajtja meg a jármű (3) kerekét és az áttételek úgy vannak meg­választva, hogy a (2) kötélre ható (p) erő, a jármű gördülőkerekeinek tenge­lyén fellépő vonóerőnek csak kis része 41 legyen, tehát pl. csupán V3 -ad része. Ha a jármű gördülőkerekeinek tengelyén előálló erőt (P)-vel jelöljük, a jármű ál­tal megtett utat (U)-val és a lefejtett kötélhosszúságot (u)-val, akkor érvényes 45 a következő munkaegyenlet: p.u=(P+p).U. Tehát a kötélerőnek a lefejtett kötél­hosszal való szorzata egyenlő a járműre ható vonóerők összegének és a jármű 50 által megtett útnak a szorzatával. Mind­ezekből azonban kitűnik az is, hogy hátrafelé, tehát a jármű haladási irányá­val, ellentétes irányú kötélerővel, sikerül a járművet előre továbbítani. Az előre- 55 tolás nagysága kizárólag attól függ, hogy milyen hosszúságú kőtelet csévéltünk fel a kötéldobra. A kocsi méretéhez képest, azon min­denféle anyagot szállíthatunk, tehát 60 robbanóanyagot is. A robbanóanyagot e megoldásnál nemcsak időzítő-berende­zéssei robbanthatjuk fel, hanem azáltal is, hegy a kötél a dobon úgy van el­rendezve, hogy teljes lefejtése után arról 65 lecsúszva, a végén elrendezett (8) ütköző­jével elmozdítja a (9) vonórudat és ezzel előidézi a robbanást. Természetesen a jármű (10) teste a célnak és terepviszo­nyoknak megfelelőleg alakítható ki. 70 Szabadalmi igények: l. Távolból irányítható jármű, különö­sen hadászati célra, jellemezve oly

Next

/
Thumbnails
Contents