119078. lajstromszámú szabadalom • Hajcsat

MAGYAR KIRÁLYI ^g^p SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119078. SZÁM. IJJ/b. OSZTÁLY. — T. 3989. ALAPSZÁM. Haj csat. Tauber Vilmos oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi július hó 31-ike. Az ismert bajcsatok két ága leggyak­rabban a hajlítási hely rugalmas feszíté­sével van egymáshoz szorítva. A járás­vagy pedig a fej mozdulatai folytán ki-5 sebb rázkódtatások keletkeznek, melyek­kel szemben az előbb említett rugalmas feszültség már nem elegendő s ezért a haj­csat lecsúszik. A találmány szerinti csat használata 10 esetében ez ki van zárva, mert a hajcsat két (1) és (2) ága, erősen egymáshoz szo­rított helyzetben, az (5) kampóval rög­zítve van, miért is még erősebb rázkódta­tás esetén sem csúszik le és e feszítésnek 15 önműködő, illetve nem szándékolt oldása nem lehetséges. A találmányt a mellékelt rajz 4. ábrá­ban szemlélteti, melyek közül az 1. ábra a csat oldalnézetét, a 20 2. ábra a csat keresztmetszetét — az 1. ábra A—B vonala mentén —, a 3. ábra a csat keresztmetszetét, ívalakú profil esetén, a 4. ábra a csat egy másik kiviteli alak-25 jának keresztmetszetét többszörös sarok­idomprofil esetén mutatja. A hajcsat (1) ágának végén (5) kampó van, amely a (2) ág (4) végét, annak az íl) ághoz való szorítása után, e helyzeté 30 ben megfogja. A hajcsat használatánál a haj annak (1) és (2) ága közé van he­lyezve és a (2) ág (4) vége az (1) ágnak (5) kampóalakú hajlásába van helyezve, miközben a (2) ág az (1) ághoz szorul és 35 ott ez odaszorított helyzetében rögzítődik. A (2) ág (4) végének megbízhatóbb rög­zítése végett, a használt profil szerint vagy az (5) kampó (6) érintkezési helye fogja kétoldalt is át a (2) ág felfekvő (4) végét, vagy viszont a (2) ág (4) vége fogja 40 kétoldalt is át az (5) kampó (6) felfekvési helyét, úgyhogy a zárt hajcsat a rá oldal­irányból ható erőnek ellenáll és csak a szándékolt kézi nyitás után vehető ismét le a hajról. 4.5 Az (1), illetve (2) ágak alakjának változ­tatásával úgy a szorítás módja, mint a foglalni kívánt haj mennyisége változtat­ható. Ha az (1) és (2) ágaknak oly kereszt- 50 metszetű anyagból van, hogy a hajcsat zárásakor a hajszálak természetes irá­nyukból egyszeri vagy többszöri irány­változtatásra vannak kényszerítve, akkor a hajcsat lecsúszás elleni biztonsága lé- 55 nyegesen növekedik, mert ez esetben a le­csúszással szembeni ellenállás sokkal na­gyobb. Az alkalmazott keresztmetszet ív-, hullám-, egy- vagy többszörös szögalak vagy más megfelelő alak is lehet. 60 Az (1) ág színezésével, vagy pedig tet­szős anyagú burkolásával a hajcsat kelle­mesen ható, változatos külsőt kaphat. Szabadalmi igények: 1. Hajcsat, azzal jellemezve, hogy haszná- 65 latkész állapotban annak két (1) és (2) ága egymásra van szorítva és a (2) ág (4) vége, a másik (1) ág visszahajlított, (5) kampóján nyugszik. 2. Az 1. igénypontban védett hajcsat ki- 70 viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az (5) kampónak (6) érintkezési helye a (2) ág (4) végét kétoldalt átfogja.

Next

/
Thumbnails
Contents