119039. lajstromszámú szabadalom • Túlnyomással működő szelep és áramlásmérő védett helyiségekhez

MAGYAR KTRÁLYI 'wEgJfljr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119039. SZÁM VH/f. (XVIII/b.) OSZTÁLY. — I). 4898. ALAPSZÁM. Túlnyomással működő szelep és áramlásmérő védett helyiségekhez. Degea Aktiengresellschaft (Auerg-esellschaft) cég1 , Berlin. A bejelentés napja 1937. évi április hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi november hó 25-ike. A találmány áramlásmérő, amely védett helyiségek túlnyomással működő szelepe­ként is felhasználható. A találmányra jel­lemző, 'hogy csővezetékbe hosszirányban 5 vagy keresztirányban csődarab nyúlik be, amelyben kúpos úszó van, amelynek moz­gása a csővezetékben alkalmazott átlátszó tárcsán át beosztáson leolvasható. A kú­pos úszónak karimaszerű pereme van, 10 amely nyugalmi helyzetben a csődarabra felfekszik. Hogy az áramlásmérőt ott is használhassuk, ahol a légvezetés lökés­szerű, az úszóra csillapítóberendezés sze­relhető. Ez utóbbi az úszó vezetékével 15 kapcsolt dugattyú lehet, amely hengerben szabadom, mozoghat. Az úszót tartalmazó csődarab, ha a készüléket nem használ­juk, fedéllel lezárható, de alkalmazhatunk előállítható ellenzőt is, amelyet használa-20 ton kívül zárva tartunk. A rajz a találmány kiét példaképem meg­oldási alakját tünteti fel. A rajzon (1) jelöli a védett helyiség fa­lát. Az <1) falon át (2) cső vezet, amelyet 25 kifelé a (3) drótszita, befelé pedig a (4) üveglap zár le. A vízszintes elhelyezésű csőbe alulról merőlegesen (5) csődarab nyúlik be. Ebben az alsó végén <6) szitá­val elzárt csődarabban (7) kúpos úszó van, 80 amelynek karimaszerű '(8) pereme nyu­galmi helyzetiben, az (5) csődarabra fek­szik fel. A (7) úszót a (9) rúd vezeti. Az üveglap mögött (10) beosztás van, amelyen az úszó mozgása leolvasható. A beosztást 35 magán az üveglapon is pl. maratással ké­szíthetjük. A készüléknek a védett he­lyiség (felőli zárására a (11) ellenzőt hasz­nálhatjuk, amely az *(5) csődarab alatt al­kalmazható. Méréseket végezhetünk csak részben nyitott ellenzővel is, ennek meg- 40, felelően azonban változtatni kell a leol­vasó beosztást. A 2. áibra másik megoldási alakot mu­tat. Itt az (5) esődarab nem keresztirány­ban, hanem hosszirányban nyúlik be a 45, függőleges csőbe. Ez a berendezés lökés­szerűen áramló levegő mérésére való. A kúpos (7) úszót itt (9) rúd vezeti, amely­nek végén (12) dugattyú van, amely kis peremréssel szabadon mozoghat a (13) zárt 50 hengerfben. A dugattyú mozgása a rend­szert csillapítja. A leolvasás, miként az első megoldási alaknál, itt is a (10) beosz­tással ellátott <4) üveglapon vagy azon ke­resztül történik. Az áramlási irányt nyi- 55. lak jelölik. Szabadalmi igények: 1. Túlnyomással működő szelep és áram­lásmérő védett helyiségekhez, amely­nek jellemzője csővezetékbe hosszirány- 60 ban, vagy keresztirányban merőlegesen benyúló csődaraJb, amelyben kúpos úszó van, amelynek mozgása a csővezetéken lévő üveglapon át, beosztáson leolvas­ható. 65 2. Az 1. igénypont szerinti túlnyomással működő szelep és áramlásmérő meg­oldási alakja, amelyre jellemző, hogy a beosztás magán az üveglapon van. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti túlnyomás- 70 sal működő szelep és áramlásmérő meg­oldási alakja, amelyre jellemző, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents