118988. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vetített hátterű kinematografiai felvételek előállítására

MA9YAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓ8ÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 118988. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. — K. 13773. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés vetített hátterű kinematografiai felvételek előállítására. Dr. Kuciar János fizikus, Berlin-Schönefoerg. A bejelentés napja 1937. évi január hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi január hó 25-ike. Gyakran merül fel annak a szüksége, liogy a film-műteremben lejátszódó jele­netet vetített képekkel kombináltan kell felvenni. Ekkor a vetített kép, a szín hát-5 tere, amelyet hátulról vetítenek egy a szín hátterében felállított vetítőernyőre. Hogy meggátoljuk a vetítőfelületnek a vetített képek kontrasiztgazdagságát be­folyásoló megvilágítását a színmögvilágí-10 tás útján, a vetítőfelületet ez utóbbi elől gondosan le kell fedni és a színészeket csak oldalról, nem pedig a felvevőgép irá­nyából szabad megvilágítani. E szabályok betartása mellett is elkerülhetetlen azon-15 ban, hogy a vetítőfelületet a visszavert lény bizonyos mértékben meg ne vilá­gítsa és így kielégítő kontrasztok létesí­tésére igen erős vetítőfényforrást kell al­kalmazni és a vetített kép méretei arány-20 lag csak kicsinyek lehetnek. Ez okból a vetítőernyő csak igen gyengén homályos lehet, aminek viszont az a hátránya, hofíy a fényszóródás csekély és így a vetített képek a középen a képszéleknél világo-25 sabbnak látszanak. A találmány eljárás és berendezés ve­tített hátterű kinematografiai felvételek előállítására, melyeknél a színmegvilágí­táshoz 550 és 600 fAjj. közötti hulláuihosz-30 szúságú, lényegében sárga fényt alkal­mazunk, míg a hátteret másszínű, főleg fehér fénnyel vetítjük neodimtartalmú anyagból álló vetítőernyőre. Az ilyen ve­títőernyő nem veri vissza a színinegvilá-35 gítás sárga fénysugarait éis így a szín­megvilágítás akkor sem csökkenti a vetí­tett kép kontrasztgazdagságát, ha fénye közvetlenül a vetítőernyőre esik. A ta­lálmány az eddigieknél sokkal nagyobb képek vetítését teszi lehetővé a jelenleg 40 szokásos vetítőfényerősségekkel; emellett kivilágosított vetített képeket kapunk, mert az eljárás segélyével erősen homá­lyosított vetítőernyőket alkalmazhatunk, melyeknek nagy a szóródása. Végül a 45 találmány szerinti eljárásnál a színészek a felvevőgép irányából világíthatok meg. A sárga fény előállítására célszerűen nátriumgőzlámpát használunk, amely csak sárga sugarakat sugároz ki. 50 A vetített képnek a találmány szerint elért kontrasztgazdagsága lehetővé teszi e képnek a felvevőgép irányából történő vetítését, mimellett veti tő ern y okén t ho­mályosított tükörlapot vagy elülső felü- 55 létén sírna vagy homályosított és hát­oldalán tükröző tripletükör-raszteres üveglapot használunk. Különösen az em­lített raszterfelület alkalmazása igen elő­nyös, mert minden ráeső fénysugarait a 60 kiindulási pontba ver vissza, úgyhogy hia a. vetítőkészülék közvetlenül a felvevőgép mellett, alatt vagy fölött fekiszik, gya­korlatilag nem lép fel fényveszteség. Ennek az eljárásnak további előnye, hogy C5 a felvevőgépnek és a vetítőkészüléknek a vetítőfelülettel párhuzamos irányú elto­lásánál is megmarad a valósághű per­spektíva az előtér és a háttér között és így pl. az utcán mozgó embereket nem 70 kulisszáról kell felvenni, hanem felvehe­tők a találmány szerinti oly vetítőernyő­ről, amelyre a házsor rá van vetítve, amikor is a felvevőgépet és a vetítő­készülékei, a felvétel alatt, a vetítőfelület 75 síkjával párhuzamosan eltoljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents