118985. lajstromszámú szabadalom • Öntözőberendezés

lieiAI KIRÁLYI SZABADALMI 3IRÓSÍ6 SZABADALMI LEÍRÁS 118985. SZÁM. X li. OSZTÁLY. — H. 10253. ALAPSZÁM. Öntözőberendezés. Horváth Gyula tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi január hó 19-ike Ismeretesek olyan öntözőberendezések, melyeknél a vizet csőszakaszok alkotta rendszer útján központi elosztóhelyről (víztartály vagy szivattyútelep) az ön-5 tözás helyér© vezetik. A csőszakaszokat, esetleg az elosztórendszert is helyről­helyre, pl. mezőgazdasági öntözőberende­zéseiknél egyik öntözendő területről a másikhoz szállítják. A csőrendszert, áthe-10 lyezésének lehetővé tételére, egyes, rend­szerint kb. 4—6 m hosszú csődarabokból állítják össze; az egyes darabokat cső­kapcsolók, úgynevezett gyorskapcsolók útján kötik egymással össze. 15 Az ismert berendezésekhez vasiból ké­szült csöveket használnak, melyeknek cső­kapcsolói és egyéb szerelvényei, pl. az öntözési helyen alkalmazott szórófejek is vasból készülnek. Ennek egyik hátránya, 20 hogy az egyes csődarabok oly nagy súlyúak, hogy a csőrendszer áthelyezé­sekor egy-egy munkás rendszerint egy­szerre egynél több csövet nem tud hor­dozni és így a csőrendszer áthelyezése 25 hosszadalmas és ennélfogva költséges. További hátrány, hogy a vascsöveknek a vízzel érintkező belső felületét rozsdá­sodás elleni védelem céljából rozsdavédő bevonattal (pl. horganyozás, ónozás) kell 80 ellátni; ez a körülmény viszont a beren­dezés beszerzési költségeit lényegesen növeli. A rozsdavédő bevonat a csöveket a rozsdásodástól csak bizonyos ideig védi, és így időnként megújítható, ez 35 pedig a berendezés karbantartását egy­részt a csövek ide-odaszállításának, más­részt a bevonó anyagnak és a bevonó el­járásnak költségeivel megdrágítja. A találmány értelmében mindkét hát­rányt egy csapásra azzal szüntetjük meg, 40 hogy a csőrendszer csődarabjait könnyű fémből, pl. alumíniumból vagy valamely alumíniumötvözetből készítjük. Ugyan­csak könnyű fémből vagy könnyű fém­ötvözetből készülnek a csövekkel szi- 45 lárdan összekötendő szerelvények, külö­nösen a gyorskapcsolófelek is. Ezeket a csövekkel előnyösen összehegesztjük, ami nehézség nélkül sikerül, miért könnyű fém, könnyű fémmel jól hegeszthető. 50 A könnyű fémből készült csövek olyan csekély súlyúak, hogy a szokásos maxi­mális csőhoszt is feltételezve egy-egy munkás két, sőt több csövet vihet egy­szerre és így az egyes csőszakaszok át- 55 helyezéséhez azonos munkáslétszámot fel­tételezve félannyi vagy még kevesebb idő szükséges, mint eddig. Elmeilett a könnyű fémek és fémötvözetek önmagukban rozs­damentesek, úgy hogy a vascsöveknél el- 60 engedhetetlenül szükséges rozsdavédő bevonatra nincs szükség. A könnyű fémből készült csövek további előnye, hogy hulladékértókük nagy és így kb. három régi cső árából egy 65 új cső szerezhető be. Ez nagy előnyt jelent, figyelemmel arra, hogy a csövek hordása és használata közben azokból bizonyos időközönként bizonyos mennyi­ség használhatatlanná válik és így ezek a 70 kiselejtezett csövek, a kiselejtezett vas-

Next

/
Thumbnails
Contents