118984. lajstromszámú szabadalom • Tagolt kazán központi fűtéshez

Megjelent 1938. évi szeptember hó 15-én. HAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118984. SZÁM. Il/h. V/e/2. OSZTÁLY. — H. 10059. ALAPSZÁM. Tagolt kazán központi fűtéshez. Hoefele Bemard mérnök, Berlin-Schöneberg-. A bejelentés napja 1937. évi április hó 3-ika. A. találmány tagolt kazán központi fű­téshez és célja a tagolt kazán hatásfoká­nak növelese, e itazan heiyszükségleténeK: lehetőleg csekély növelésével és pedig a 5 tagolt kazánnaK tetszésszerinti nagyságú, különösen nagy darabos antracittel való üzeme mellett. A találmány saerimt a központi fűtés­hez való tagolt kazán elé a szokásos rend' 10 szerű, beépített rosté,lytüzelés számára alagútalakú előtüzelést építünk, amely­nek keresztmetszete a ituiajdoaiképeni ka­zán homlokfelületóhez képesít akként mé­retezendő, hogy az alagút a kazán szerel-15 vényei éis tisztítónyílásai, ill. ajtói köat elférjen. Az elő tüze lés emellett U-alafcbajn boltozott, vízzel hűtött kettős köpennyel van ellátva. A homlokfalakat és a fene­ket tehát nem veszi körül a köpeny. To-20 vábbá oly rostélya van, amely darabos tüzelőianyag, különösen antracit és so­vány szén eltüzelésére alkalmas és ame­lyeit természetes huzammal tartunk üzem­ben. Különösen ferde vagy teknős rosté-26 lyok jönnek szóba, amelyeknek egy vagy több oldalsó, szabályozható töltőnyilásuk van. Hogy a szénhozzávezetést szabályoz­hassuk és a rO'S'tély leisalakozásához az üzemet szüneteltethessük, a töltőnyilások-30 hoz csatlakozó széntölcsér vagy tölcsérek nyakát nyársa-lakú tolókákkal látjuk el, A szén töl cséreket helymegtakarítás cél­jából előnyösien úgy készítjük, hogy alap­rajzuk egy része fedje az alagút alapraj-85 zát. A rostély pl. úgy alakítható ki, hogy egy sík részhez aiz egyik oldal felé ós pe­dig a töltőnyilás felé, ferde rostélyrész csatlakozzék, vagy pedig nagyobb telje­sítményű kazánoknál a középső síkrész­hez mindkét oldal felé csatlakozhatnak -to ferde rostély részek. A kicserélhető ros­télyrudaik vízzel hűtöttek, hogy a hatás­fok lehetőleg nagy legyen. A szeíkunderleivegő jó hozzávezetése ak­kor érhető el, ha az alagút tetőpontján át- 45 törések vannak, amelyekhez a levegőt az alagút tetején bizonyos távolságban el­renüezett bádog köpeny alatt az alagút teteje mentén hozzávezetjük, amikor is a levegő hozzávezetése szokásos mó- 50 don tolókákkal szabályozható'. A hatás­foknak állandóan magasan vialó tartása céljából előnyös, ha az alagút vízterét felső és alsó liszapcsöcsonkoikkal látjuk el, hogy ilymódon rendszeres áitöblítássel el- 55 kerüljük a kazá-nkőlerakódást. A rajz példaképpen mutatja a talál­mány kiviteli alakjait és pedig az 1. ós 2. ábra az egyik, a 3. és 4. ábra a másik kiviteli alakot áh- 60 rázolja. Az 1. ábra a tagolt kazán elé épített alag­úttüzelés függélyes keresztmetszete a 2. ábra I-—I vonala szerint a tagolt kazán előlnézetéiviel. A 65 2. ábra azi alagúttüzelés és a tagolt ka­zán mellső részének függélyes hosszmet­szete az 1. ábra II—II vonala szerint. A 3. ábra az alagút függélyes keresztmet­szete a 4. ábra III—III vonala szerint és a 70 4. ábra a berendezés függélyes hossz­metszete a 3. ábra IV—IV vonala mentén A vízzel hűtött (1) tüzelőalagút a (2) hamuajtó előtt van elrendezve és pedig olyképen, hogy ;a (4) vízállásmutatót és 75 az (5) tisztítóajtókat el ne fedje. A ka-

Next

/
Thumbnails
Contents