118976. lajstromszámú szabadalom • Braun-féle cső permanens mágnessel a kép megvilágításának a beállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118976. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — F. 7661. ALAPSZÁM. Braun-féle cső permanens mágnessel a kép megvilágításának a beállítására. Fernseh A.-G. cég- Berlin-Zehleiidorfban, Pótszabadalom a 116645. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1936. évi március hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi október hó 5-ike. A találmány :a 116645. sz. törzsszabada­lom szerinti berendezés továbbfejlesztése és főként olyan Braun-féle csőre vonat­kozik, amelyben a katóda és eső vége kö-5 zött gyűrűalakú permanens mágnes van a kép megvilágításának szabályozására. Braun-féle csövek szerkesztésénél igye:­keznek az elektródarendszert kicsire és így a csövet is rövidre készíteni, anélkül, 10 hogy ez a felvett kép minőségének a ro­vására menne. Előnyösen liasítékos acél­szalagból álló permanens mágnes alkal­mazása a katóda előtt mindenkor lehe­tővé teszi a kép megvilágításának a me-15 chanikai szabályozását, minthogy a gyű­rűalakú permanens mágnest a cső tenge­lye körül elfordíthatjuk és a katódacső­höz képest tengelyirányban, előnyösen a katóda és a cső vége közötti holt csőhosz-20 szon eltolhatjuk, anélkül, hogy a cső vil­lamos tulajdonságait meg kellene változ­tatni. A sugár ernyőzése a keresztirányú vezérlőrendszer előtt elhelyezett rekesztő­vel történik. A permanens mágnesnek a 25 talámány szerinti elrendezésénél a meg­előzően a. kép megvilágításának a szabá­lyozására alkalmazott elő-eltérítőteker­csek vagy elő-eltérítőlemezek mellőzhe­tők, ami az elektródarendszer szándékolt 30 kicsinyítését lehetővé teszi. A csatolt rajz, szerint a (8) Wehnelt­hengerrel körülvett katóda és a cső vége között hasítékos acéllemez alakjában ké­szített (5) mágnes van. Hogy az (5) acél-35 szalagnak a (7) cső nyakán való1 eltolás­kor esetleg bekövetkező megsérüléseket elkerüljük, nemezből, gumiból, bőrből, parafából vagy más alkalmas anyagból álló (G) közbülső réteget alkalmazunk. Az (5) acélszalag rugalmasan szorul a (6) ré- 40 tegre ,de olymódon, hogy mégis elfordít­ható vagy eltolható. Az (5) mágnes a (9) villával szilárdan összefügg, amely a (10) orsóval kapcsolódik, mégpedig úgy, hogy a (10) orsó a keretnek az orsó felvételére való 45 nyílásában lazán foroghat. A (10) orsónak a (9) villában ágyazott részével szemben­i'ekvő felén csavarmenetek vannak és a végén megerősített (11) gombbal a tokba beszerelt csavarmenetes hüvelyben í'or- 50 gatható. Az (5) mágnes helyzete eszerint a (11) gomb elfordításával tengely­irányban tetszés szerint változtatható. A mágnes eltolására való gombot a toknak az ernyő felőli oldalán is elhelyezhetjük; f5 ekkor mindenesetre megfelelő mechanikai összeköttetésről kell gondoskodni a gomb és a keret között. A (9) villa a (15) hü­vellyel szilárdan kapcsolódik, amely a (11) gomb és a (12) tokfal közötti (14) go gombbal elfordítható ós a (10) orsót kö­rülveszi. Hogy a. (15) hüvelyt elfordíthas­suk, ez a hüvely azon a helyen, ahol ke­resztülmegy a tokon annyira kivágandó, hogy csak két keskeny, hosszanti (16) 65 összekötő rész maradjon, amelyek a (12) tokfalnak az orsóval egytengelyűen el­helyezett hasítékaiban vannak vezetve. A sugárnak a <13) fényrekesz nyílásán át az (5) permanens mágnes segítségével 70 való eltérítósekor az ernyőre jutó sugár erőssége megváltozik.

Next

/
Thumbnails
Contents