118927. lajstromszámú szabadalom • Fényszűrőréteg színesfényképezési anyagokhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118927. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — F. 7911. ALAPSZÁM, Fényszűrőréteg színesfényképezési anyaghoz. 1. G. Farbenindustrie Aktieng-esellschaftcég-, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1937. évi jauuár hó 15-iks. Németországi elsőbbsége 1936. évi január hó 13-ika. Ismeretes már, többrétegű fényképé­szeti anyagba a színes fényképezés cél­jaira festékekkel színezett közbenső szűrő­rétegeknek a közbeiktatása. E rétegek 5 színezésére előnyösen alkalmas szerves festékeket alkalmaznak. Ismeretes to­vábbá e célra színes szervetlen sóknak az alkalmazása is. Az utóbbiak azonban csak igen korlá-10 tolt számban használhatók, az elsőhelyen megnevezettek pedig nagyrészt oly tulaj­donságokkal bírnak, melyek azokat e különleges célra való használatra alkal­matlanná teszik. Ilyen tulajdonságok, pl. 15 a fényképészeti emulziónak befolyásolása, az egyik rétegből a másikba való vándor­lás diffúzió útján, tökéletlen elroncsol­hatóság, stb. Azt lehet mondani, hogy alig van olyan szerves festék vagy szer-20 vetlen pigmens, mely a nagyszenzibili­zálási fokú rétegekre, amelyekbe ezek közbenső rétegekként beágyaztatnak, tel­jesen ártalmatlanok volnanak. Ha a szűrőréteggel ellátott anyagot a 25 megfordító előhívásnak vetjük alá, úgy különös hátrányok nélkül szubsztantív festékeket alkalmazhatunk, melyek a meg­fordító fürdőkben elroncsolódnak. Ezek a festékek azonban nem alkalmazhatók, 30 ha pl. színes előhívás útján már a ki­halványító fürdő alkalmazása előtt kép­festékeket létesítünk, minthogy a szo­kásos maró megfordítófürdők, pl. krómsav vagy káliumpermanganát, ezeket a kép-35 festékeket is elroncsolják, vagy legalább is nagyon károsan befolyásolják. Azt találtuk, hogy ha alkalmas disz­perziós fokú kolloidezüstöt zselatinban eloszlatunk és a szűrőréteget ebből állít­juk elő, úgy oly szűrőrétegeket kapha- 40 tunk, melyek az összes velük szemben támasztott követelményeket kielégítik, tehát minden esetben, midőn azokat vala­mely halogénezüstemulzióréteggel érint­kezésbe vagy összeköttetésbe hozzuk, 45 diffuziómentesek és fényképészeti szem­pontból közömbösek. Ilyen módon meg­határozott munkafeltételek mellett a vi­íágossárgától gránátvörösig terjedő színű szűrőket állíthatunk elő. 50 Ismeretes ugyan ezüstből vagy meg­világított emulzióból álló közbenső réte­geknek oly többréteges filmeknél való alkalmazása, melyeket a megfordító­eljárással dolgoznak fel; ebben az esetben 55 azonban a kolloidezüstrétegnek nem az optikai tulajdonságait, hanem az ezüst­nek azt a katalízises hatását használták fel, mellyel az átdiffundáló festékeket az előhívásnál elroncsolni képes. Ismeretes 60 lehetőleg sötétszínű kolloidezüstnek a meg. fordító eljárással feldolgozandó filmek­nél fényudvarvédő rétegek előállítására való alkalmazása is; ezzel szemben oly fényszűrők előállítása, melyek valamely 65 színesfényképezési felvételi anyag emul­ziós rétegein vagy rétegei alatt vagy rétegei között nyernek alkalmazást, új. Az ilyen szűrőrétegek teljesen diffuzió­mentesek és a felettük vagy alattuk lévő 70 emulziókat semmiesetre sem befolyásol­hatják károsan. Ezenkívül az ezüstöt minden tetszőleges ezüstoldófürdő el­távolítja anélkül, hegy ezzel a festékek kárt szenvednének. Az ilyen rétegek elő- 75 állítása pl. úgy történik, hogy valamely

Next

/
Thumbnails
Contents