118926. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kezelőfürdők, kiváltképen textilipari kezelőfürdők előállítására

MAGYAIí KIRÁLY SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118926. SZÁM. IV/h/1. (XlV/e.) OSZTÁLY. — F. 7866. ALAPSZÁM. Eljárás kezelőfürdó'k, kiváltképen textilipari kezelőfürdők előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1936. évi november hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi november 19-ike. Úgy találtuk, hogy az izociklusos hid­roxilvegyületek glikol-, illetve poliglikol­éterei, melyek legalább egy alifás, arali­fás, aromás vagy hidroaromás, legalább 5 négy szénatomú gyökkel vannak mag­ban helyettesítve, vizes oldatban vagy diszperzióban kapilláraktív hatásúak, mely tulajdonság azokat a technika leg­különbözőbb ágaiban való használatra 10 kiválóan alkalmassá teszi. Ezeket a termékeket, a poliglikollánc hossza szerint és az ezzel meghatározott vízoldhatósági fokuk szerint, a legkülön­bözőbb célokra, pl. nedvesítőszerként, 15 lágyító-, illetve segédszerként, textiliák kikészítésére diszpergáió, emulgáló, mosc-és tisztítószerként, habképzőszerként, to­vábbá a kolorisztika legkülönfélébb cél­jaira, mint pl. átfestőszerként, egalizáló-20 szerként és így tovább, használhatjuk. Különösen ki kell emelni az igen jó mosó­hatásukat, melyet ezek a termékek min­denfajta textiliára kifejtenek és aminőt eddig tisztán szintétikusan előállított 25 termékeknél ilyen mértékben távolról sem tudtak elérni. A találmány értelmében felhasználható termékek pl. a diizopropilfenolnak, p­tercier-butiífenolnak, izohexilfenolnak, 30 izooktilfenolnak, p-n - dodecilfenolnak, oktadecilfenolnak, dodecilnaftoloknak, izooktilrezorcinnak, p-oxidifenilnek, o- és p-benzilfenoloknak, undecil-p-oxifenil­ketonnak, heptadecil-p-oxifenilketonnak, 35 p-ciklohexilfenolnak, izohexilciklohex­anolnak, izododecilmetilcikiohexanolok­nak, p-oxifenil-kamfánnak a poliglikol­éterei, fenolokból vagy krezolokból di­terpénekkel előállított megfelelő konden­zációs termékek, stb. A felsorolt vegyüle- 40 tek glikol- vagy poligiikoléterein kívül még szóba jönnek pi. technikai keverékek alakjában adódó ciklusos hidroxilvegyü­letek, glikol-, illetve poligakoléterei. Az itten felhasználható éterek, a poli- 45 glikollánc hossza szerint, olajos állapot­tól egészen szilárd viaszszerű állapötig terjedő termékek. Vízzel tejszerű emul­zióktól kezdve egészen tiszta oldatokat képeznek. Az oldatok, illetve emulziók 50 savakkal és alkáliákkal, továbbá a víz ke­ménységét képező anyagokkal szemben állandók. E vegyületeket önmagukban, vagy pedig egyéb textilsegédanyagokkal, pl.olyan anyagokkal,melyek a vizkemény- 55 ségét adó anyagoknak a rostokra való kiválását megakadályozzák, fehérítősze­rekkel és ehhez hasonló anyagokkal ke­verten használhatjuk. A glikoléterekben vagy poligiikoléterekben jelenlevő szabad 6C CH-csoportokat reakcióképes vegyületek­kel, pl. többértékű szerves vagy szervet­len savakkal (pl. kénsaveszterekkel), to­vábbá reakcióképes halogént tartalmazó halogénalkilkarbonsavakkal vagy haló- 65 génaikiiszulfosavakkal és egyebekkel hoz­hatjuk reakcióba. Hatékony adalékanyagokként például alifás, hidroaromás és aromás szuifosava­kat, különösen vízben oldható sóik alak- 70 jában használhatjuk, így pl. nehéz ben­zol, szolárolaj, szolventnafta, naftalin szulfonálási termékeit, továbbá az emlí­tett fajtájú szulfonált termékeket, me­lyek- egyúttal akár önmagukkal, akár 75 metiléncsoportokkal vagy alkilcsoportok-

Next

/
Thumbnails
Contents