118901. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés kisfrekvenciáju átvivőberendezések dinamikájának szabályozására

IAÖTAR KIRÁITI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118901. SZÁM. //f ^ 0 O0 Vll/j. OSZTÁLY. — T. 3848. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés kisfrekvenciájú átvivőberendezések dinamikájának szabályozására. Telefunken Gesellschaft fílr drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1936. évi november hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi december hó 10-ike. A találmány kapcsolási elrendezés kis­frekvenciájú átvivő berendezések (mikro­fonos berendezések, hangfeljegyző, hangos film, valamint más adóberendezések) di-5 nautikájának szabályozására, amelyeknél kisfrekvenciájú erősítő legnagyobb és leg­kisebb amplitúdói közötti viszonyt szabá­lyozzák. A dinamikát szabályozó ilyen berende­lő zések sok esetben szükségesek azért, hogy kifogástalan átvitelt tegyünk lehetővé. Az emberi beszéd dinamikájának körzete kb. X • 500-t.ól 1 :1000. Zenekar dinamikájának körzete, tehát a pianissimo és fortissimo 15 köziötti terjedelem körülbelül 1 :10.000. Azonban hangnak hanglemezekre vagy filmekre való felvitelénél a hanghordo­zóra amplitúdók legfeljebb 1 : 30, illetőleg I : 50 körzetbein vihetők fel, ami azt je-20 lenti, hogy az 1 :1000-től 1 :10.000 terje­delmű természetes dinamikát a hangjel­hordozóknál éppen még lehetséges 1 : 50 körzetre kélT összeszűkíteni. Ezt az ismert kapcsolásoknál úgy vég-zik ©1, hogy a 25 hasznos átvitel útjából, tehát az erősítés útjából impulzusokat vesznek le ós azokat egyenirányítót tartalmazó segédkapcso­lásiba vezetik. Akkor az egyenirányító s olyan feszültséget ad, amely függ a % át­^P vitt amplitúdók közepes értékétől. Igen nagy váltófeszültségeknél nagy szabá­lyozó egyenfeszültséget, kis váltófeszült­ségeknél kis szabályozó egyenfeszültséget kapunk. Ezt a szabályozó egyenfeszültsé-35 get például, arra használják fel, hogy az . átvitel útján fekvő cső rácselőf észültségét változtassák és pedig a dinamika szűkíté­sekor oly módon, hogy nagy amplitúdók­nál az erősítés tényezője csökken, kis amplitúdóknál ez a tényező nő. Ily módon a legnagyobb amplitúdó és legkisebb am­plitúdó közötti viszony kívánt csökkenté­sét érik el. Kitűnt, hogy célszerű, ha különböző szabályozógörbék állíthatók be, mert a fel- fö vételnél adott különféle feltételekhez kü­lönböző optimális szabályozási görbék tar­toznak. A legkedvezőbb szabályozási fok többé-kevésbé függ az átvitel tárgyától. Ezért előnyös, ha a szabályozó készüléket 50 úgy képezzük ki, hogy különböző, min­denkor tetszés szerint beállítható szabá­lyozási görbéket kapjunk. Az emberi fül a különböző hangerősségeket logaritmikus függvény szerint képes megkülönböztetni, 55 úgy, hogy ennek következtében akusztikai jelenségek dinamikájának változásai azo­nos határértékek mellett a legkevésbé ész­revehetők, ha a feszültségek amplitúdó­viszonya a szabályozó tag előtt és mögött, 60 vagyis a szabályozási görbe, lineáris lép­tékben szintén logaritmikus lefolyású, illetőleg kettős logaritmikus léptékben lineáris lefolyású. Ezt az eredlmiényt a találmány értelmé- 6& ben azzal érjük el, hogy az önmagában ismert segédkapcsolás átviteli útjában, tehát az erősítés útjában az áramerősség- , tői függő ellenállásokból, például .egyén­irányítókból alkotott feszül tségösztót ren- 70 dezünk el, amelyről a szabályozótagihoz

Next

/
Thumbnails
Contents