118888. lajstromszámú szabadalom • Ernyő egymásb tolható küllőkkel

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118888. SZÁM. Vl/b. OSZTÁLY. — W. 6677. ALAPSZÁM. Ernyő egymásba tolható küllőkkel. Brüder Wüster cég", Wien. A bejelentés napja 1937. évi január hó 13-ika. Ausztriai elsőbbsége 1936. évi december hó 12-ike. A találmány egymásba tolható küllőket tartalmazó ernyő. A találmány, egyszerű szerkezettel, annak lehetővé tételét cé­lozza, hogy az ernyőt minden megerőlte-5 tós nélkül nyithassuk, az eltolható kül löket teljesen kitolhassuk és hogy a kül­lők a teljesen kitolt helyzetben a szél tá­madásai ellenében is biztosan megmarad­janak. »0 Ily ernyők önműködő nyitására alkal­maztak már oly rugókat, melyek az er­nyővázat a terpesztett helyzetbe mozgat­ták. Javasoltak továbbá már oly szerke­zetet is, melynél az ernyő váz merevítő 15 vádjainak külső végei a küllőkön alkal­mazott kengyeleken jártak át. Ezzel szemben a találmány a merevítő rudakat kifelé kényszerítő rugóknak és az említett jellegű kengyeleknek sajátos 20 együttes alkalmazásában áll, amivel ai eddigiekkel szemben azt a hatást érjük el, hogy az ily összetolható ernyőknél arány­lag bonyolult nyitási művelet műszakilag kifogástalan módon, megerőltetés nélkül 25 és biztosan megy végbe. A találmány szerinti egyesítésnél a me­revítőrudakat kifelé kényszerítő rugók­nak kettős szerepük van: először is nyom­ban az ernyőváz meginduló terpeszkedő 30 mozgása után, mely az ernyő kinyílását közvetlenül megelőzi, valamennyi küllőt már kissé nyitott közbenső helyzetbe vi­szik iés így az ernyőtolókánalk ezt kö­vető feltolásakor tökéletesen megbízha-35 tóan gátolják meg a küllők nem kívánt összetolódását; másodszor e rugók az em­líltett kengyelekkel az eddigiektől eltérő, sajátos módon, úgy működnek együtt, hogy az ernyőtolóka felfelé mozgása köz­ben a küllők kitolásában igen hatékony ÍO támogatással vesznek részt, nevezetesen a rugók hatása alatt álló merevítőrudak külső végeit e rugók belülről a kengye­lekhez szorítják, ami a küllők teljes ki­tolását nemcsak az ernyő kinyitásának í5 végén, hanem már a nyitási folyamat közben is, kényszermozgásúan idézi elő. Ez azért fontos, mert az ernyőváz szö­vetbevonata a küllők kitolómozgásával szemben fékező hatást fejt ki, amit azon 50 ban a rugóknak a kengyelekkel a talál­mány értelmében való együttműködése immár teljesen kiegyenlít, sőt ezt felül­múló hatást fejt ki és így az egész nyi­tási folyamat minden káros súrlódás és 55 fáradtság nélkül megy végbe. A találmány célszerű megoldási alakja szerint az említett támasztókengyelekét rugózóan alakítjuk. A rajzon a találmány megoldási pél- 60 dái láthatók. Az 1. ábra az egyik ernyőküllőt a hozzá­tartozó merevítőrúddal együtt az ernyő­váz kifeszített állapotában, a 2. ábra pedig az ernyőváz, csukott álla- 6& potában szemlélteti, a 3. ábra a szerkezetnek a támasztóken­gyelt szemléltető részleges nézete, az ernyő belsejéből tekintve, a 4. ábra az ernyőváz egy másik megöl- 70 dási alakjának kisebbléptékű vázlata. (1) a (kihúzható küllőrész, melyet a (7) csap a helytálló (3) küllőrészen csúsztat­ható (5) csuklóbakkal köt össze. A (7) csappal továbbá még a (4) merevítő rúd 75 áll csuklós 'kapcsolatban. Az (5) csuklóbak

Next

/
Thumbnails
Contents