118866. lajstromszámú szabadalom • Csapos ajtópánt

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118860. SZÁM. VLII/D. OSZTÁLY. — K. 13853. ALAPSZÁM. Csapos ajtópánt. Kufner Frantisek művezető, Praha. A bejelentés napja 1937. évi március hó 16-ika. Csehszlovák elsőbbsége 1936. évi április hó 3-ika. Csapos ajtópántok (lásd pl. a 63.344. számú német szabadalmi leírást) tudva­levőleg csukló nélküli veretek. Az ilyen pántot két egymás mellett fekvő, fölül és 5 alul az ajtó- vagy ablakszárnyon elren­dezett csap alkotja, amelyek közül a belső forgáscsapként a keretnek a szárny záróhelyzete irányában fekvő résében van vezetve, míg a külső csap a szárny 10 nyitásakor a keret vezetőrésében, mely­nek végei a szárnynak véghelyzeteit (záró- és nyitóhelyzetét) határozzák meg:, a keret belseje felé mozog. A csapos ajtó­pántnak eddig ismert megoldásainál ez a 15 vezetőrés a záröhelyzetben levő forgás­csaphoz viszonyítva excentrikus ívet al­kot, mely egyik végén a forgáscsap szá­mára való rés irányában fekvő résszé van kifelé könyökbe hajlítva. A vezető-20 résnek ebbe a részébe kell a vezetőcsapot a szárny záróhelyzetbe való forgatásának a befejeztével a szárny oldalirányú moz­gatásával betolni avégből, hogy a szárny­nak a nyitóhelyzetbe való szándékolatlati 25 elforgását megakadályozzuk. Ugyanígy a szárnyat nyitóihelyzetébe való forgatása előtt minden egyes alkalommal előbb el­lenkező irányban kell oldalt eltolni, avég­ből, hogy a vezetőcsapot a vezetőrésnek 30 könyökbe hajlított részéből eltávolítsuk és a rés ívalakú részének körzetébe ve zessük. A szárnynak ez a körülményes mozgatása azonban a szárny záróperemé • nek, illetőleg a keret záróoldalának kü-35 lönleges kialakítását is szükségessé teszi. A találmány célja e hátrány megszün­tetése. Lényege, hogy a vezetőcsap szá­mára való résnek közvetlenül ama vé­gétől kezdve, amely a vezetőcsap zárt szárny - melletti helyzetének felel meg. 40 rézsútosan a keret belseje felé néző irányt adunk, úgy hogy a szárny záróhelyzeté­ből közvetlenül a nyitóhelyzetbe forgat­ható el, míg záróhelyzetbe való beállítá­sát kizárólag a forgás- és vezetőcsap 45 kölcsönös mozgásainak kényszermenetű volta idézi elő. Ha ennél a szerkezetnél a forgáscsapot olyan rugó hatásának tesz­szük ki, mely a csapot zárt szárny mel­letti nyugalmi helyzetében igyekszik tar- ro tani, akkor ezzel olyan elrendezést létesí­tettünk, mely a szárny elforgatásánál ide-odamenő forgáscsapot, löketváltozá­sának megtörténte után változatlanul maradó kiindulási helyzetébe önműkö- 55 dően vezeti vissza. A mellékelt rajzon a találmány sze­rinti csapos ajtópánt két foganatosítási alakja látható. Az 1. és 2. ábra két szárnyhoz való meg- 60 oldást tüntet fel metszetben és alaprajz­ban, amilyent pl. többszárnyú ajtóknál, alkalmazunk, a 3. ábra beépített egyes szárny vízszin­tes metszete, a 65 4. ábra pedig a szárny moagáeáJt fel­tüntető vázlat. Ismertnek tételezzük fel a minden szárnyhoz; felül és alul hozzáerősített (4) lécet (a megerősítésit a (8a) csavarlyukak /0 jelzik), mely a (7) vezetőhüvelyekkel és (9) közbenső gyűrűkkel felszerelt (6, 8) forgás-, illetőleg vezetőcsapokat tartja. A keretiben felül ós alul a szárny záróhely­zete irányában fekvő (3) réseket meg- 75 erősítő (1) lemez van a célnak megfelelő módon rögzítve a (megerősítést a (8) csa­varlyukak jelzik).

Next

/
Thumbnails
Contents