118852. lajstromszámú szabadalom • Elektronsugaras kisütőcső

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118852. szám. V1I/(1. OSZTÁLY. JB. 7011. ALAPSZÁM. Elektronsugaras kisütőesó'. Uadio Corporation of America cég\ Xmv-York, niíiit Tlioiiipsoii líarr.v C., Montclair .V J.-i lakos jogutódja, A bejelentés napja 1936. cvi július hó 6-ika. A. F. Á.-beli elsőbbsége 1935. évi július hó 5-ike. A találmány termiónos katódát ós ezzel együttműködő hideg elektródákat tartal­mazó elektroncső és különösen olyan tí­pusú cső, amelynél az elektronkisülés többé 5 vagy kevésbbé élesen halárolt elektron­sugarakká összpontosul és amely a szoká­sos vevőcsövekben általában alkalmazott, aránylag kis feszültségeken működik. Általában feltételezik, hogy a szokásos 10 típusú, pl. vevőcsövekként használt elek­troncsövekben a katódától a rácson át az anódához menő elektronkisülés vagy tér­áram a katóda és az anóda közötti térben egyenletesen oszlik el és a rácsfeszültség 15 változásai annak erősségét, nem pedig an­nak térbeli eloszlását befolyásolják. Kísér­leti úton és megfigyeléseink alapán azt találtuk, hogy ez a feltevés nem egészen helytálló, amennyiben a közvetlenül vagy 20 közvetve fűlött termiónos katódából ki­lépő téráramot a katódával szomszédos és egymástól közzel elválasztott, feltöltött ve­zetők sugarakra osztják, amelyeknek nagy­sága és alakja a vezetőknek a katódához 25 és egymáshoz képest elfoglalt helyzetétől, valamint a vezetőkön a katódához és az azzal együttműködő pozitív elektródához, mint pl. anódához képest jelenlévő feszült­ségtől függ. Az elektronáramba helyezett 30 vékony strukturák, mint pl. rácsok nyílá­sai, még a tértöltés korlátozta feltételek mellett is, gyűjtő vagy szóró elektron­lencséhez hasonlóan működnek, aszerint, hogy a strukturák térfeszültségük alatt 35 vagy fölött vannak-e. Ha a strukturák tér­feszültségükön vannak, akkor azoknak megközelítőleg geometriai elektronárnyé­kai vetítődnek az anódára. A szokásos csö­vekben az elektronáramnak ezt a suga­rakra való bomlását nem használják 40 ki és a szokásos csövek általában azok­nak az elméleti meggondolásoknak meg­felelően működnek, amelyek a téráramnak gyakorlatilag egyenletes térbeli eloszlását tételezik fel. 45 Elektronsugarakat, még pedig rendsze­rint kis kiterjedésű és körkeresztmetszetű elektronsugarakat, elvileg az aránylag nagyfeszültségeken, bizonyos esetekbem több ezer volton működő röntgencsöveknél 50 és katódsugaras oszcillográfoknál hasz­náltak fel, hmelyeknél általában a katóda teljes emissziójának csak egy része kon­centrálódik sugárrá. Relék, detektorok gya­nánt és hasonló célokra szintén ajánlót- 55 tak már olyan villamos kisütőcsöveket, amelyekben a fentemlítetthez hasonló elek­tronsugár térítődik ki, még pedig kb. ugyanolyan módon, mint a katódasugaras oszcillográfnál, azonban ezeknek a csövek- 60 nek hasznos teljesítménye és meredeksége (transconductance) a szokásos típusú csö­vekhez viszonyítva kicsi, úgyhogy az ilyen katódsugár típusú kisütőcsövek ipari és kereskedelmi felhasználása különleges cé- 65 tokra korlátozódott és azoknak kis feszült­ségeken nincs gyakorlati jelen tőségük. A találmány egyik célj a olyan sugártípusú elektronkisütőcsövek létesítése, amelyek a termiónos katódából kilépő teljes emisz- 70 sziót hatásosan felhasználják és amelyek­nél a katódából kilépő teljes kisülés több többé vagy kevésbbé élesen határolt su­gárra oszlik, amely sugarakat új és hatá-

Next

/
Thumbnails
Contents