118762. lajstromszámú szabadalom • Asztal és a hozzávaló szék

MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118162. SZÁM. VIII/c. OSZTÁLY. — D. 4959. ALAPSZÁM. Asztal és a hozzávaló szék. Ducati Cavalieri Marcello iparos Bologna. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 27-ike. Olaszországi elsőbbsége 1936. évi október hó 12-ike. A sok személy befogadására alkalmas li-elyiségben, pl, ebédlőben, kantinban, ta­nács-, gyűlés és olvasótermekben a székek a személyek mozgási lehetőségét korlá-5 tozzák és emellett takarításnál útban van­nak. Kisebb helyiségekben ez a hátrány még tűrhető, de esetleg több száz ember befogadására alkalmas, több száz széket felvevő helyiségekben e hátrány fokozott 10 mértékben válik érezhetővé és oly kel­lemetlen, hogy indokolt az annak kikü­szöbölésére irányuló törekvés. A találmány a székek oly elrendezését célozza, melynél a székek, használaton 15 kívüli helyzetben, az asztallapon úgy van­nak megerősítve, hogy kevés férőhelyeit igényelnek. A találmány célszerű kiviteli alakjánál a székek az asztalra felfüggeszthelők, ami-20 kőris a székek alatt a padló tisztítható anélkül, hogy a székeket el kellene tolni. Miután a székek nem nyúlnak ki az asz­tallap, mint alaplap által megállapított hasáb- vagy hengeralakú tértől, az egyes 25 asztalok, valamint a szélső asztalok és a helyiség oldalfalai közötti tér a helyiség­ben lévő személyek szabad rendelkezé­sére áll. A rajz példaképpeni kiviteli alakot 30 szemléltet. Az 1. ábra az asztal egy része. A '2. és 3. ábra a hozzátartozó szék oldal­illetve felülnézete. A 4. ábra az 1. ábra szerinti asztal, a 35 2—3. ábrák szerinti szék felfüggesztése után. A hosszúkás négyszögalakú asztal (1) oldalfalainak szembenfekvő helyein T-ke­resztmetszetű nyílások vannak kivágva, melyek között szögletes keresztmetszetű 40 (6) lécek vannak tetszőleges módon meg­erősítve. A (6) lécek (2, 3) vízszintes fe­lületei és az ezekre merőleges, függélyes felületek vezetékeket alkotnak, melyekbe a székek lapjaikkal betolhatok. Éhez ké- 45 pest két egymás felé néző (6) léc távolsága a szék (7) ülőlapja (2. ábra) szélességé­nek felel meg. A (6) lécek az (1) asztallapokig is ter­jedhetnek, Felerősítési módjuk és profil- 50 juk különböző, pl. fecskefarkalakú lehet. A léceknek nem kell végigmenniök az asztal egész szélességében, hanem hosszúk az asztal szélességénél kisebb is lehet. Lé­nyeges csak az, hogy kétoldalas vezetéket 55 létesítsenek. Egy-egy (6) lécpár között, az asztal szé­lességéhez képest, egy-két vagy több széket is felfüggeszthetünk. A támlanélküli szék ülőkéjének alakja 60 tetszés szerinti lehet. A feltűntetett pél­dában a (7) ülőke négyzetalakú. Kétoldalt egy-egy (8) vezetőléce van, mellyel a (6) lécek alkotta vezetékekbe csúsztatható (4. ábra). A szék ülőfelülete kerek is lehet. 65 Ez a megoldás azonban kevésbbé cél­szerű. Az asztallapon felfüggesztett székek a padló tisztításnál, egyáltalában nincsenek útban, mert elég magasan függnek az asz- 70 tal fölött és így a padlótisztítás elvégez­hető. Az asztalok közötti, valamint az asz­talok és falak közötti tér szabad mozgást enged meg.

Next

/
Thumbnails
Contents