118760. lajstromszámú szabadalom • Drótkerítés és eszközök annak készítésére

MAÖYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118760. SZÁM. XVI/d. OSZTÁLY. — B. 13762. ALAPSZÁM. Drótkerítés és eszközök annak készítésére. Badzey Jeiiőiié mag'án zóiiő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi március hó 30-ika. Á találmány azoknak az ismert drót­kerítéseknek egy különleges és célszerű kiviteli alakja, melyek oszlopokra vagy egyéb épületelemekre erősített vízszintes 5 drótokból és ezekre lényegükben merő­leges drótszálakból állanak, mely utób­biak a vízszintes szálakra vannak pl. kö­rülcsavarás által erősítve. Már ismeretes ily kerítéseknek olyan kiviteli alakja is, 10 melynél a függélyes drótok nem a kerítés egész magasságában végigmenő drótszálak, hanem két-két vízszintes szál között külön függélyes drótdarabok, úgyhogy a függé­lyes szálak annyi darabból állanak, ahány 15 köz van a vízszintes szálak között. A találmány ez utóbbi fajtájú kerítés­nek olyan megoldása, melynél két egy vízszintes szálon találkozó függélyes szál végei utóbbiaktól egyik oldal felé vannak 20 hajlítva és e két vég a vízszintes szál köré van csavarva. Ezáltal a kerítés ké­szítése egyszerűbbé, gyorsabbá és gazda­ságosabbá válik. A találmány továbbá a vízszintes szálaknak az előbb említett csa-25 várás utáni meghajlítására is vonatkozik, ami a függélyes szálak vízszintes irányú elcsúszását gátolja meg. A csatolt rajzok a találmány szerinti kerítés részeit és készítéséhez való célszerű 30 szerszámok példaképeim kiviteli alakjait ábrázolják. Az 1. ábra a rács egy részének elölnézete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülné­zet. A 35 3. ábra egy függélyes szál elölnézete, a 4. ábra ennek felülnézete és az 5. ábra pedig oldalnézete. A 6. ábra a 2. ábra egy részét mutatja a vízszintes szál meghajlítása után. A 7. ábra a függélyes szálvégeknek a víz- 40 szintes szálra való csavarását végző szer­szám elölnézete és a 8. ábra e szerszám fejének távlati né­zete. A 9. ábra egy támasztó szerszám elől- 45 nézete. A 10. ábra a vízszintes szál meghajlítására való szerszám oldalnézete és a 11. ábra a 10. ábrához tartozó alulné­zet. A 50 12. és 13. ábra a függélyes szálvégek összecsavarására való szerszám egy másik kiviteli alakjának elől- és oldalnézete. A 14. ábra a támasztószerszám egy to­vábbi kiviteli alakja. A 55 15. ábra metszet a 14. ábra XV—XV vonala szerint nagyobb léptékben és a 16. ábra metszet a 15. ábra XVI—XVI vonala szerint. A drótkerítés vízszintes szálait az 1. áb- 60 rán (1) és (2) jelöli. A függélyes szál, mely az (1) és (2) szálak között meg­erősítendő, középső (3) darabból áll, mely­nek hossza egyenlő a két vízszintes szál közti távolsággal és két (4, 5) végdarabból, 65 melyek mint azt a 4. és 5. ábra mutatja, ellenkező irányban vannak hajlítva, úgy­hogy ezek a drótdarabok az 1. ábra sík­jára merőleges síkban közelítőleg Z-ala­kúak. 70 A kerítés készítése: Miután a vízszintes drótszálakat kifeszítettük, a függélyes drót­darabokat úgy helyezzük két vízszintes szálra, hogy a (4) végdarab a kerítés sík­jának egyik oldalán és az (5) végdarab 75

Next

/
Thumbnails
Contents