118752. lajstromszámú szabadalom • Villamoskocsi kisszakaszos utasok részére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 18752. SZÁM­V/g/l. OSZTÁLY. — 31. 11049. ALAPSZÁM. Villamoskocsi kisszakaszos utasok részére. Molnár György Ervin magántisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi június hó 18-ika. A kisszakaszos utazási rendszer a gya­korlatban nagyon bevált volna, ha a fel­es leszállásnál és a jegykezelésnél eltöl­tött idő nem.' hátráltatná a közlekedés 5 gyorsaságát. E hátrányt küszöböli ki a je­len találmány, mely lényegében abban áll, hogy a kisszakaszos utasok részére szolgáló kocsi rész, két, egymással össze­köttetésben álló részre van osztva, mtelyek 10 közül az egyik ajtója csak a kisszakasz határokon, a másiké pedig minden állo­máson ki van nyitva, továbbá, hogy a kalauz a tantuszokat a szakaszhatárokon mindkét kocsirészben beszedi ós azután, 15 a minden állomáson kinyitot ajtó mellé állva, a közbeeső állomásokon felszálló utasoktól mindjárt a felszállásnál szedi be a tantuszokat. A mellékelt rajzon a találmány szerinti 20 kisszakaszos villamosikocsi egy példaké­pen i kiviteli alakjában van feltüntetve ás pedig az 1. ábra a kocsi vázlatos alaprajza a kisszakaszhatároknál, a 25 2. ábra pedig a kocsi vázlatos alaprajza menet közben. Az 1. és 2. ábrákon feltüntetett kiviteli alaknál az egész kocsi kisszakaszos uta­sok részére van berendezve. A kocsi az (1) 30 fallal két teljesen különálló főrészre van. osztva, az elülső 6S SL hátulsó részre. Az elülső rész a (3) fallal nagyobb I és ki­sebb III részre: a hátulsó rész pedig a (2) fallal a nagyobb II és a kisebb IV J5 részre van osztva. Az elülső és hátulsó részt elválasztó (1) falon lévő (4) ajtó csak a kalauz által nyitható. A (2) és (3) fala­kon lévő (5, 6) ajtók állandóan nyitva van­nak, vagy a közönség által is nyithatók. A felszállás felőli oldalfalon van a szét- 40 húzható (7, 8) ajtórészekiből álló ajtó. Az ajtórészek közötti (9) ajtóoszlop arra szol­gál, hogy a le- és felszállók belekapasz­kodhassanak. Ugyanígy van kiképezve az I koesirész is, ahol a (10) és (11) aj tőré- 45 szdk között a (12) ajtóoszlop foglal he­lyet. A villamoskocsi a'só része csak egy, legfeljebb két lépcsővel bír, hogy a leszál­lás könnyebb legyen. A III kocsirésznek a járda felőli falán 50 a már ismeretes, leereszthető rudakból álló (13) ajtó, a IV kocsirésznél pedig a ha­sonló (14) ajió van elrendezve. A kocsi belsejében a falak egy része mellett a (15) padok vannak, a kocsi többi része pe- 55 dig állóhelyeknek van fenntartva. Az ülő­helyek egy lépcsőfokkal magasabban tan­nak, hogy az álló utasok az ülők lábait össze ne tapossák. A kisszakaszhatárokon az elülső kocsi- 60 rész kalauza a (iKl)-el, a hátulsó kocsi­rész kalauza pedig a (K2)-vel jelölt he­lyen áll, az I, illetve a II rész ajtaja mellé, (lásd 1. ábrát) a (7) és (8), illetve a (10) és (11) ajtórészeket széthúzza, úgyhogy a le- 65 és felszállás részére sok hely áll rendelke­zésre. A le- és felszállás megtörténte után a kalauzok a (7, 8 és (10, 11) ajtókat be­zárják és beszedik a tantuszokat, az elülső kocsirész kalauza először az I, azután a 70 III kocsirészben, a hátulsó kocsirész ka­lauza pedig először a II, azután pedig a IV részbeni. Miután ez megtörtént, az első rész kalauza megáll a (13) ajtó mellett, (KI) helyen, amásodik kalauz pedig a (14) 75 ajtó mellett a <(K2) helyen (lásd 2. ábrát).

Next

/
Thumbnails
Contents