118703. lajstromszámú szabadalom • Szuperheterodin vevőkészülék önműködő frekvenciaszabályozással

Megjelent 1938. évi augusztus hó 16-án. UAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118703. SZÁM. "VII/j. OSZTÁLY. — H. 6971. ALAPSZÁM. Szuperheterodin vevőkészülék önműködő frekvenciaszabályozással. Radio Corporation of America cég-, New-York-ban, mint Travis Charles, Philadelphia, Pa.-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi április hó 27-ike. A. E. Á-beli elsőbbsége 1935. évi május hó 3-ika. A találmány frekvenciasaabályozó és különösen tökéletesített önműködő frek­vene i aszabál y o zó. Azi alábbiakban részletesebben leírandó 5 önműködő frekvenciaszabályozók általá­ban két különálló egységet tesznek szük­ségessé. Az egyik egység a „frekvencia­választó"' vagy frekvenciára érzékeny de­tektor, amely a középfrekvenciájú jelhor-10 dozó változásai szerint változó előfeszült­sóget állít elő. A másik egység a szabá­lyozó, amelyet az említett előfeszültség működtet és amelynek szerepe az, hogy a helyi oszcillátor frekvenciáját kívánt ér-15 telemben változtassa. A két egység úgy van egymás miellé sorozva, hogy hia a kö­zépfrekvene-iájú hordozó a sávközépről el­tolódik, az oszcillátor frekvenciája úgy változik, hogy azt a sávközépre ismét 20 visszahozza. A találmányt magábanfoglaló önmű­ködő frekvenciaszabáyozók nemesak azért előnyösek, mert a szuperheterodin vevő­készüléle kézi hangolását megkönnyítik, 25 hanem azért is, mert a helyi oszcillátor frekvenciáját hosszú ideig és a vevőké­szülék ez idő alatti egész működése köz­ben, a kívánt hordozónak megMlelő be­állításon tartják. 30 Amellett, hogy a találmány szerinti f rekvenci as zab ályoz ó szuperheterodin ve­vőkészülék kézi hangolásánál segítséget nyújt, az szuperheterodin vevőkészülékek önműködő hangolásával kapcsolatban is 35 előnyösm felhasználható. Ez eisietben a frekveneiaszabályozó áramkör finom be­állító gyanánt működik, amely az oszcil­látoráramkört pontosan behangolja, mi­után az önműködő hangoló-szerkezet a hangolóeszközt a kívánt állomásnak meg- 40 felelő helyzetbe durván beállította. Ennek megfelelően a találmány egyik főcélja, olyan tökéletesített önműködő frekveneiaszabályozó áramkör létesítése, amely használat köziben nemesak az előbb 45 említett eredményeket biztosítja, hanem feltétlenül megbízhaitó működésű is. Az eddigi elrendezésekkel ellentétben a találmány működési elve azon alapul, hogy, ha a frékvenciaszabályozóeső anó- 50 dája a hangolással beállítandó rezonan­ciakor nagyfeszütségű oldalához van csa­tolva és a szabályozócső rácsát olyan fe­szültség gerjeszti, amelynek fázisa a re­zomanci akörbori megjelenő feszültség fá- 55 zisához képest 90°-kai eltolt, akkor a sza­bályozócső anódaáramának fázisa, & rezo­nanciakör feszültségének fázisától ha­sonlóképen eltér és a szabályozóeső a re­zonanciakörben reaktív hatást létesített; 60 ennek az effektív reiaktanciának nagysága a frekvenciaválasztó áramkörből a szabá­lyozócső vezérlőrácsára jutó frekveneia­szabályozó előfeszültsiégnek megfelelően változik. 65 A találmány további célja olyan önmű­ködő frekvenciaszabályozó létesítése szu­perheteridon vevőkészülékhez, amely frek­venciaválasztó áramkört tartalmaz, amely utóbbi a középfrekvenciájú hordozó mind- 70 két oldalán egyformán elhangolt és sze­repe az, hogy a középfrekveneiájú hor-

Next

/
Thumbnails
Contents