118702. lajstromszámú szabadalom • Mérőműszer átmenő lökések, valamint rövidzárlati áramok maximális értékeinek mérésére

MAGYAR KIRÁLYI WgfiHfc SZABADALMI RffiÓS/Ö ^ SZABADALMI LEÍRÁS 118702. SZÁM. Vll/f. OSZTÁLY. — Ji. 6959. ALAPSZÁM. Mérőműszer átmenő lökések, valamint rövidzárlati áramok maximális értékeinek mérésére. Reich Ernő, oki. gépészmérnök, Tillamosság-i gyári főmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi április hó 2-ika. Villamos áramfejlesztő telepek, kap­csolóberendezések, távvezetékek és háló­zatok üzemének ellenőrzésénél és mérete­zésénél igen nagy fontossága van annak, 5 hogy az előforduló áramlökések, vagy maximális rövidzárlatok értékeit közvetle­nül mérhessük. Ezek mérésére szolgáló eddigi módszerek igen körülményes mérő­berendezés alkalmazása mellett csak hosz-10 szas és bonyolult utólagos számításokkal és csak közelítőleg határozták meg az áramlökések, illetőleg a rövidzárlati ára­mok maximális értékeit. A találmány oly mérőműszer, mely al­tö kalmas úgy egyenáramú, mint váltakozó­áramú áramlökések, illetőleg rövidzárlati áramok maximális értékeinek közvetlen mérésére, lényege pedig az, hogy mágneses remanenciájú lemezek vagy rudak mágnc-20 ses flexusának körében, célszerűen azok végénél, rögzített tengely körül elforduló ferromágneses lengő van elrendezve, to­vábbá, hogy e lemezek, -illetőleg rudak edzett acélból, vagy oly mágneses rema-25 nenciájú anyagból valók, melyek remanen­ciája által fen tartott lengőkitérés a min­denkori áramlökés maximumának mér­téke. A találmány továbbá oly kiviteli alakra is vonatkozik, mely különösen al-30 kalmas váltakozóáramú rövidzárlati ára­mok, tehát nem csupán áramlökések maxi­mumainak mérésére és éppen ezért e mű­szer mágneses remanenciájú rögzített Le­mezei, illetőleg rudjai oly gombolyitással 85 ellátottak, mely gombolyitás egyenirányító áramkörébe van bekapcsolva. Természete­sen e gombolyitás az egyenirányítóval együtt mérőtranszformátor szekunder kö­rébe is beiktatható. Magyarázzuk közelebbről a találmányt 4í> a csatolt rajz ábrái alapján. Az 1. ábra a műszer felülnézetének váz­lata, mérés alkalmával; a 2. ábra a műszer előnézetének vázlata, a mutatóval és skálával; a 45-3. ábra a műszer kapcsolási elrendezési rajza begombolyított állórésszel, egyenirá­nyítóval és nyitott vasmagú mérőtransz­formátorral; a 4. ábra a műszer kapcsolási elrendezése 50* bármely rövidzárlatbizitos mérőtranszfor­mátor szekunder körébe beiktatva. A műszer működése a következő: A műszert a vezetékre, annak megbon­tása nélkül, úgy toljuk rá, hogy a vezeték 55-az (1) mágneses remanenciájú lemezek között foglaljon helyet és (8) ütközőn feküdjön fel (1. ábra). Ekkor a vezeték okozta mágneses mező a lemezekben oly fluxust létesít, hogy az a (2) ferromágna- 60-ses anyagból készült lengőt kitéríti. Ha nagy áramlökés haliad át a vezetéken és utána az áram abban megszűnik, akikor az (1) lemezekben az áramlökés alkalmá­val előidézett remanencia a lengő kitéré- 65 sét oly mértékben tartja fenn, mely az áramlökés nagyságának mértéke. Ha pél­dául váltakozóáramú körben végezzük a mérést és valamely rövidzárlat alkalmával az olajkapcsoló éppen akkor kapcsol le, 70> amikor az áramgörbe a nulla értéken ha­lad át, — amint az korszerű olajkapcsolók-

Next

/
Thumbnails
Contents