118699. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás egyfázisú hálózatról táplált villamos mozdony üzembentartására

MAGYAR KIRÁLYI SZABABALMT BIRÓSlö SZABADALMI LEÍRÁS 118699. SZÁM. V/g/'á. OSZTÁLY. — K. 13571. ALAPSZÁM. Kapcsolás egyfázisú hálózatról táplált villamos mozdony üzembentartására. Dr. iij. Kövessi Ferenc oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi július hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi július hó 27-ike. Az egyfázisú hálózatról táplált és több­fázisú motorokkal felszerelt ismert moz­donyok számára az áramot forgó át­alakítók szolgáltatják. Ezeknek a rend-5 szereknek hátránya az átalakítók miatt a viszonylag nagy súly és rossz hatásfok, némelyiknél még a rossz teljesítmény­tényező is. A találmány szerint a többfázisú moto-10 rokat egyfázisú hálózatról, vezérelt villa­mos szelepeken keresztül tápláljuk oly­módon, hogy a motorban forgó mágneses mező saját vezérléssel keletkezik. Itt tehát az átalakítás nyugvó szerkezettel 15 történik, mely könnyebb, hatásfoka jobb a forgó átalakítóénál, emellett a teljesít­ménytényezője is kedvező. A berendezés­sel az 50 periódusú hálózatra 162 /3 periódusú vasúti villamosmotorokat kap-20 csolhatunk. Ennek előnye hogy a moto­roknál kedvezőbb pólusszámot és légrés­nagyságot választhatunk. Előnyös az is, hogy a motorokat terhelés alatt egy­szerűen a villamos szelep zárásával kap-25 csolhatjuk le, úgyhogy a mozdonyon teljesítménykapcsolóra nincs f-zükség. A rajzokon a gondolatmenet szemlél­tetésére néhány kapcsolás látható. Az 1. rajz két, ráccsal vezérelt hat-30 anódos higanygőzegyenirányítón keresz­tül táplált háromfázisú motort (M) áb­rázol. A két (Glj) és (Gl2 ) egyenirányító (ai_6 ) és (a'!—6 ) anódjai párhuzamosan vannak egymással kapcsolva és az (Spj-g) tekercsek végeivel vannak összekötve, a (Kx ) és (K2 ) katódok viszont (T) hálózati transzformátor szekundértekercsének vé­geihez vannak kötve. A motor tekercsei a középükön meg vannak csapolva és a kivezetések egymással és a transzfor- 40 mátor nullpontjával össze vannak kötve. A szelephatás következtében a transz­formátor szekundértekercsében indukált áram csak a katód-tekercsközépirányt követheti. Az egyenirányítók tehát fel- 45 váltva működnek a transzformátornak hozzájuk tartozó tekercsfelével, a motor­hoz való áramhozzávezetés tehát min­dig a transzformátor nullapontjától a tekercs közepéhez történik. 50 Az anódok egyszerre való égésének feltétele, t. i. a közös feszültség a katód­hoz képest fennáll, tehát az áram akár egyszerre mind a hat tekercsfélen keresz­tül folyhatna. Hogy azonban forgó mág- 55 neses teret kapjunk, azaz a tekercsfelek áramának térben és időben való eltolását előidézzük, a (gj-6 ) és (g'i-6 ) vezérlő rácsokat alkalmazzuk. A rácsok működési módjához ad utasí- 60 tást a 2. rajz. A hat függőleges hasáb hat egymás után következő időszakaszt jel­lemez, ahol egy időszak a hálózati áram egy fél periódusának felel meg. Ezen időn belül az áramirány a kapcsolás minden 65 részében állandó marad. Az első vízszintes sorban az eredmény­vonallal kihúzott vektor a kívánt mező­irányt mutatja. Ezeknek az irányoknak egymás után következése a forgó mező. 70 A teljes vonallal kihúzott vektorok az összetevők, melyeknek értelmében a te­kercsektengelyében a mezőknek működni kell, hogy a kívánt eredmény adódjék. Az első sor vektor diagrammjaiból kap- 75 juk a második sor ábráit. Itt a három

Next

/
Thumbnails
Contents