118693. lajstromszámú szabadalom • Idompár hidlásvasszerű szerelvényekkel bányák kiépítésére való keretekhez vagy más efféle alakzatokhoz

sát vagy felszakadását megakadályozza, a kedvező tapadást biztosítja, lehetővé teszi továbbá azt, hogy a keret engedé­kenységét jobban uralhassuk és szabá­•5 lyozhassuk. A találmány további foganatosítása szerint a gerincek kölcsönös felfekvésre jutó felületeinek a fenékhevederekhez csatlakozó átmenetei eltérő lekerekítésűek 10 vagy lerézselésüek akként, hogy a csator­náknak a fenékhevederek kölcsönös egy­máshoz szorulásáig való egymásba nyo­mása esetén a lekerekítéseknél vagy sar­koknál hasítékok maradnak szabadon. 15 Ugyanez érvényes az említett gerinc­felületeknek az oidalhevederekhez csat­lakozó átmeneteire is, hacsak nem része­sítjük előnyben azt a megoldást, hogy a belső szelvény gerinceit oly magasra 20 szabjuk, hogy az oldalhevederek között érintkezés egyáltalában nem jöhet létre. Ezek a rendszabályok a gerincek közötti rések teljes hatékonyságát biztosítják és helyes méretezés esetén ezekkel a rend-25 szabályokkal a szelvények között a ká­ros vonalmenti nyomást mindenesetre megakadályozzuk úgy, hogy a szelvények egymásbatolásakor káros berágódások nem léphetnek fel. -30 A rajzon a találmány foganatosítási példájának vázlata látható. Az 1. ábrán az egymásba fektetett szel­vények egymásbapréselés előtti helyze­tükben, keresztmetszetben láthatók. A 35 2. ábra ugyanezt az idompárt a csator­nák tökéletes egymásbapréselődése utáni állapotában mutatja. A belső szelvény fenékhevederét (a), gerincet (b), ez utóbbiakhoz csatlakozó 40 oldalhevederét pedig (c) jelöli. A külső szelvény megfelelő részeit (a', b'), illetve (c') jelöli. Mindkét szelvény keresztmet­szetét, célszerűen, akként méretezzük, hogy sztatikai értékeik azonos súlynál 45 közel egyenlőek. A találmány szerint a (b) gerincek külső (d) felületének lejtése a (b') gerincek belső (d') felületének lej­tésétől eltér úgy, hogy a csatornák egy­másbahelyezésükkor kezdetben nem ille-50 nek teljesen egymáshoz, hanem, amint ez az 1. ábrán látható, a (b) és (b') ge­rincek között egy-egy, az (a') fenék­heveder felé nyitott (e) rés marad szaba­don. A csatornák egymásbapréselésekor, 55 ami a rajzon fel nem tüntetett, az összc­kötőbilincsekhez tartozó csavarok meg­húzásával történik, a belső szelvény a két fenékheveder közötti hézagba hatol és ekkor az (e) rések záródnak mivel a külső szelvény gerincei rugalmasan ki- 60 felé nyomódnak es esetleg a belső szel­vény gerincei rugalmasan beleié szorul­nak. Az (e) réseket a gerincfelületek meg­felelő lejtése révén, előnyösen, akként szabjuk meg, hogy azok, amint az a 65 2. ábrán látható, teljesen csak akkor záródnak, amikor a szelvények fenék­hevederei egymáson kölcsönösen felfek­vésre kerülnek. Ezzel a szelvények át­lapolódásán belül anélkül, hogy a fenék- 70 hevederek közé összenyomható testet fektetnénk, három felületen teli felfek­vést érhetünk el, ami azt eredményezi, hogy a belső szelvényt a külső szelvény kitűnően körül nyalábolja. A szelvények 75 gerinceinek rugalmas szorítóereje a csa­tornákat szilárdan egymásban tartja és az összekötőcsavarokat lényegesen teher­mentesíti. Amint a 2. ábrán látható, az (e) rések 80 záródása után a szelvények sarokrészei­nél, a találmány szerint, hasítékok ma­radnak szabadón. Ezek azáltal jönnek létre, hogy a külső szelvény (a') fenék­hevedere és (b') gerincei közötti, belső 85 szögek (g) lekerekítése kisebb átmérőjű, mint a belső szelvény (a) fenékhevederei és (b) gerincei közötti, külső szögek (h) lekerekítése. Megfelelően az oldalhevede­reknél a (b) gerincek és a (c) hevederek 90 közötti (i) lekerekítések átmérője kisebb, mint a (b') gerincek és a (c') oldalheve­derek közötti (k) lekerekítések átmérője. Nagy nyomás alá kerülő vonalmenti érintkezéseket ekként hárítunk el. 95 A találmány nem szorítkozik bányák kiépítésére alkalmas keretekre, hanem előnyösen alkalmazható bármely esetben, amelyben azonos vagy hasonló feltételek­kel kell számolni. i« Szabadalmi igénypontok: i. Csatorna-alakú, pl. hidlásvasszerű szelvényekből álló idompár, melynek szelvényei végeiknek azonos értelem­ben való egymásba helyezése révén i0.! bányák kiépítéséhez alkalmas kere­tekké vagy más célra való alakzatokká illeszthetők össze, még pedig feszítő­szervek, pl. feszítőbilincsek nyomásá­nak hatására csökkenő hézagnak a ll< fenékhevederek között való létesülé­sével, azzal jellemezve, hogy a kifelé lejtő gerincek eltérő lejtésűek akként, hogy a csatornák egymásba helyezé­sekor az egymáson felfekvésre kerülő llí

Next

/
Thumbnails
Contents