118693. lajstromszámú szabadalom • Idompár hidlásvasszerű szerelvényekkel bányák kiépítésére való keretekhez vagy más efféle alakzatokhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118693. SZÁM. XlI/a. (Xll/e.) OSZTÁLY. — T. 5988. ALAPSZÁM. Idompár hidlásvasszerű szelvényekkel bányák kiépítésére való keretekhez vagy más efféle alakzatokhoz. Toussaint Heinrich igazgató Berlin-Lankwitz és Bochumer Eisenhütte Heintzmann & Co. cég Bochum. A bejelentés napja 1937. évi július hó 28-ika. Ismeretes a vasból való bányakiépítés hidlásvashoz hasonló szelvényekkel, me­lyek végei az összekötési helyeken, a csatornák azonos értelmű egymásbahelye-5 zése révén, kölcsönösen egymáshoz szo­rulva átlapolódnak és melyek kifelé lejtő oldalhevederei egymásba illenek. Ennél a kivitelnél a szelvények fenékhevederei­nél hézagot alkalmaznak, melynek az a 10 célja, hogy a csatornák, ékhatás létesülé­sével, egymásba legyenek sajtolhatok. Feszítőszervek gyanánt feszitőbilincseket vagy csavarorsós feszítőkengyeleket al­kalmaznak. Hogy az átlapoláson belül 15 három felületen érjenek el egymáshoz szorulást, a fenékhevederek közötti hé­zagba, rendszerint, összenyomható fa­betéteket helyeznek. A jelzett fajtájú bányakiépítés össze-20 kötő helyeinek kifogástalan viselkedését befolyásolja az a körülmény, ha a szel­vényeket túlságosan mélyen préseljük egymásba. Ez előfordul, ha a betétet túl­ságosan vékonyra választjuk vagy pedig 25 betétet egyáltalában nem alkalmazunk. A szelvények fokozódó egymásba prése­lésével a szelvény gerinceinek kezdetben azonos lejtésű érintkezési felületei kö­zötti felületi nyomás csökken, a belső 80 szelvény fenékhevederének külső éle és a külső szelvény belső oldalának mélyen fekvő érintkezési vonalai közötti nyomás pedig növekedik. Mivel a belső szelvény fenékhevedere gyakorlatilag merev, a túl-35 ságosan nagy felfekvési nyomás azzal a következménnyel járhat, hogy a külső szelvény gerincei és fenékhevedere túl­ságos igénybevételt szenvednek és ennek folytán állandó deformáció létesülésével széjjelnyílnak vagy széjjelszakadnak. Ha 40 az ilyen kiépítést engedékenyen állítjuk össze, amelynél a szelvények a hossz­tengely irányában összetolódhatnak, az érintkezési éleken berágódások léphetnek fel, ami a szelvények csúszását hátrányo- 45 san befolyásolja és azt a veszélyt idézi elő, hogy a kiépítési keret rövidesen de­formálódik. A találmány a már jelzett bánya­kiépítés szelvényeiből indul ki, annak 50 tökéletlenségeit azonban kiküszöböli az­zal, hogy a szelvénypárok gerincei nem azonos, hanem egymástól eltérő lejtésűek. A találmány szerint a gerincek lejtéseit akként választjuk, hogy a csatornák egy- 55 másba fektetésekor az érintkező gerinc­párok között egy-egy keskeny, a külső szelvény belseje felé nyitott rés létesül­jön, mely a szelvények egymásba prése­lésekor záródik. A feszítőcsavarok meg- eo húzásakor hatékonnyá váló oldalerők támadási helyét ezzel a gerincek gyöke­reinek közvetlen közeléből áthelyezzük a gerincek rugalmas végeihez. Éppen ezért a csatornák tökéletesen egymásba 65 húzhatók anélkül, hogy a szelvények gerincei a rugalmassági határt meghaladó igénybevételt szenvednének és rugalmas tulajdonságukat elveszítenék. A szelvé­nyek gerinceinek ekként biztosított rugó- 70 zása a külső szelvénynek a szelvények átlapolásán belüli, állandó alakváltozá-

Next

/
Thumbnails
Contents