118685. lajstromszámú szabadalom • VIllamos kisütőcső

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118685. SZÁM. VII,<1. OSZTÁLY. — P. 8779. ALAPSZÁM. Villamos kisütőcső. N. V. Philips' Gloeilampenfabriefeen cég Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1936. évi június hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi július hó 8-ika. Fcmgőztöltéses villamos kisü lőcsövek gyakori hátránya, hogy a fémgőz az elek­tródák mögötti csőrészekben kondenzáló­dik. E csőrészek 'hőmérséklete ugyanis 5 sokszor alacsonyabb, mint ama csőrészé, melyben a kisülési jelenségek végbemen­nek és a fémgőz a kisülésen részt vesz. A gőznyomást ekkor az alacsonyabb hő­mérséklet szabja meg és az elgőzölögtet-10 hető fém ez elektródák mögötti részek­ben csapódik le, ami akkor is végbe megy, ha e fém eredetileg nem e részekben volt. E hátrány különösen akkor érezhető, ha a kisütőcső nehezen illanó fém gőzét 15 (melynek gőznyomása 200 G"-on 1 mm-nél kisebb) tartalmazza. Elégségesen nagy gőznyomás elérésére a csöveket úgy kell hevíteni, hogy a kisütőtér leghidegebb helyének hőmérséklete a szükséges gőz-20 nyomásnak feleljen meg. Ha az elektródák mögött oly részek vannak, melyeknek hő­mérséklete alacsonyabb, mint az egyéb csőrészé, a cső olyan hevítése, hogy az elektródák mögötti részek e kívánt _göz-25 nyomás eléréséhez szükséges hőmérsékle­tet kapják, az egyéb csőrész erős túlheví­tését idézi elő. Ez nemcsak nagyobb ener­giafogyasztást, hanem a kisütőcső gyengí­tését is jelenti és a fémgőz a csőfalat erő-30 sebben is támadja. E hátrányokat úgy lehet kiküszöbölni, hogy az elektródák mögötti hidegebb csőrészeket. (azaz a kisütőpályából nézve az elektródák mögött lévő részeket) a ki-85 sütőpályától elzárják. Ismeretes pl. nátri­umgőzkisütőcsöveíkben a kisütőtér és az üzem közben alacsonyabb hőmérsékletű helyek közölt ernyőt alkalmazni. Ily hely pl. az elektródákat hordozó talpacska kö­rül lehet. Az elektródákat továbbá egé- 40 szen szorosan a csővégekhez, azaz köz­vetlenül az árambevezietődrólok beforrasz­lásaihoz lehet csúsztatni. A beforrasztá­soknak ekkor jelentkező magasabb hőmér­séklete bizonyos körülmények között az 45 üveg elektrolízisét idézheti elő, amiből az a veszély adódhat, hogy a belörrasztások tömitetlenekké válnák. A találmány egy- vagy löbbelektródás, gázzal és nehezen illanó fém gőzével tol- 50' tött, villamos kisütőcső és a találmány célja az említett hátrányok egyszerű mó­don való kiküszöbölése. A találmány szerinti kisütőcsőnek az egyik ízzóelektróda és a szomszédos cső- 55-vég között elrendezett, legalább egy oly segédelektródája van, mely a cső üzeme közben az ízzóelektróda, mint katóda és a segédelektróda közötti segédkisülésnek anódája. Ezenfelül a gáztöltés nyomása 60 szobáhőmérsékleten 2 mm. higany oszlop­nál nagyobb. Az ízzóelektróda mögötti térbe nyomuló fémgőzt a segédkisülés, leg­alább részben, ionizálj a és a villamos mező a gőzt iónok alakjában az ízzóelektródá- 65 hoz, azaz ismét a kisütőtér irányában szál­lítja. Azzal, hogy az ú. n. «kataforézis»­jelenséget így hasznosítjuk, a fémgőznek az ízzóelektróda mögötti csőrészbe való nyomulását akadályozzuk meg és a be- 70' forrasztások hőmérsékletét a kisütőtér hő­mérsékleténél alacsonyabbra választhat-

Next

/
Thumbnails
Contents