118655. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés távolbalátóképek árnyalatvisszaadásának javítására

WÁ0YAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÍQ SZABADALMI LEÍRAS 118655. SZÁM. VJI/j. OSZTÁLY. — L. 7030. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés távolbalátóképek árnyalatvisszaadásának javítására. Radioaktiengesellschaft D. S. Loewe cég, Berlin-Steglitz. A bejelentés napja 1936. évi február hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi március hól-je. A korszerű távolbalátógyakorlatban a szinkronizálás általánosan ismert ampli­tudóeljárása magával hozza, hogy az adó-és vevőoldali végfokozatok rendelkezésre 5 álló jellemzővonalhosszaiból csupán egy törtrész használható ki a képjelek vissza­adására, míg a megmaradó részt a szin­krónjelekkel való modulációra kell fenn­tartani. A távolbalátóvevő végfokozatá­jO ban így nehéz amplitudófeladat várt megoldásra. A követelmények, me­lyeket a kép árnyalatainak jó vissza­adásával szemben támasztanak, csak igen egyenesvonalú jellemzővonallal (ka-5 rakterisztikával) teljesíthetők. Az erő­(sítőcsövek jelemzővonalai azonban csak határolt tartományokon belül tekinthetők egyenesvonalúaknak. Ha csupán megha­tározott anódfeszültség áll rendelkezésre 0 (pl. hálózati csatlakozású készülékeknél), akkor ezzel kezdettől fogva egy meghatá­rozott maximális lineáris kijárati-válta­kozófeszültség kapcsolatos. G yakorlatilag az anódtelepfeszültség mintegy 60—70%-át r, lehet lineárisan kihasználható anód-válta­ikoizóf észül tsógnek tekinteni. A kép vételi szerv, pl. a Braun-féle cső, azonban a kép­változási feszültség bizonyos értékét meg­követeli. Igen tiszta képekhez a távoJba­> látócsövön mintegy 60 volt rácsvezérlő­f eszültségre van szükség. Ha tehát az ainód­telepfeszült&ég elegendő is volna, hogy e 60 voltot lineárisan felerősítve kapjuk, amihez mintegy 100 volt telepfeszültség 1 szükséges, mégsem volna elegendő ez a telepfeszültség ahhoz, hogy még ezenfelül egy mintegy éppen olyan erős szinkroni­zálóimpulzus is a végerősítőoső lineáris jellemzővonaldarabján helyezkedjen el. A találmány azaal küszöböli ki a ne- 40 hézségeket, hogy valamely tetszésszerinti erősítőfokozatnak az előfeszültségi viszo­nyait, például az utolsó egyenirányítóét úgy választja meg, hogy csupán a képim­pulzusok erősítődnek az illető fokozat jel- 15 lem ző vonalának egyenesvonalú részén, míg a szinkronizálóimpulzusok a jellem­zővonalnak csak a görbített részén erősí­tődnek. Tehát a teljes, a fennálló anód­feszültség által adott lineáris jellemző- 50 vonaldarabot a képimpulzusokhoz használ­juk fel és ezzel a kép árnyalatainak jó visszaadását érjük el, minthogy a kép­jelek torzításának lehetőségét, melyet a jellemző vonal görbülete okozott volna, el- 55. kerültük. Az 1. és 3. ábrákon oly távolbalátóvételi kapcsolások vannak feltüntetve, melyek­ből a találmányi gondolat keresztülvitele kitűnik. A 60 2. ábra az adott kép- és szinkronimpul­zusok egy példaképem diagrammját szem­lélteti. Amint az 1. ábrán látható, az (1) anód­telepnek, melyet gyakorlatilag hálózati 65 készülék helyettesít, feszültségéből még elég nagy érték megy veszendőbe a szük­ségszerű (2, 3) csillapítószűrőben. To­vábbi értéke tűnik el az (5) végerősítő (4) ellenállásában, úgyhogy a végerősítőcső 70 anódján a rendelkezésre álló (1) hálózati feszültségnek csupán egy csekély, a követ­kező példa szerinti törtrésze marad meg. Gyakorlatilag mintegy 20 ma. végfokozati árammal számolnak modulálatlan állapot- 75 ban. Például 5000 ohm munkaellenállásnál

Next

/
Thumbnails
Contents