118651. lajstromszámú szabadalom • Villamos izzólámpa, különösen légvédelmi célokra

MAGYAR KIRÁLYI wKöLw SZABADALMI RIR^Siö SZABADALMI LEÍRÁS 118651. SZÁM. Il/d. (XVlII/b). OSZTÁLY. — I. 3780. ALAPSZÁM. Villamos izzólámpa, különösen légvédelmi célokra. Egyesült Izzólámpa és Villamossági r.-t. cég, Újpest. A bejelentés napja 1937. évi február hó 19-ike. A légitámadás elleni védekezés egyik j íiatliatós eszköze tudvalevőleg a támadás­nak különösen kitett tárgyak: (városok, ipari telepek stb.) elsötétítése. Ebből a 5 célból kétféle elsötétítés! fokozatot hoztak javaslatba. Az első fokozat az úgyneve­; zett „csökkentett világítás", a második a „teljes elsötétítés". A csökkentett világí­tásnak célja az, hogy ilyen világítás ese­tő tán a kifelé ható fény lehető csökkentése mellett a normális munka még folytatható legyen, míg a teljes elsötétítés esetén már csak oly világítás engedhető meg, amely a veszélyeztetett helyeken tartózkodók ré-15 szére gyenge látási lehetőséget nyújt, de a támadók helyzetéből már nem vehető észre. A találmány oly villamos izzólámpa, amelynek segítségével mindkét fentemlí-20 tett világítási fokozat egyszerű átkapcso­lással megvalósítható. A találmány sze­rinti lámpának e célból közös burában két különböző energiafogyasztású és külön­böző fény teljesítményű izzószála, illetve 25 izzó teste van. Ezek közül a nagyobb fény­teljesítményű szolgáltatja a csökkentett világítást és úgy van a részben tákart­falú lámpaburában elhelyezve, hogy az általa szolgáltatott fénycsóva célszerűen 30 több mint 90°-os és mindenesetre a kisebb­teljesítményű izzószál által szolgáltatott fénycsóva nyílásszögénél nagyobb szögben hatoljon ki a lámpabura átlátszónak ha­gyott részein. A teljes elsötétítés esetére 35 működésbe lépő kisebb fényteljesítményű izzószál pedig ugyanebben a burában úgy van elhelyezve, hogy az általa kibocsátott íénycsóva szöge célszerűen 1350 -n|ál, de mindenesetre a nagyobb fényteljesítmé­nyű izzószál által kisugárzott fénycsóva 40 nyílásszögéóéi, kisebb szögben lépjen ki az izzószál burájának ugyanazon szabadon hagyott, tehát le nem takart, részén, mint amelyen a csökkentett világítás fénynya­lábja kilép. A kisebb fény teljesítményű 45 izzószál által kibocsátott fény útjába cél­szerűen még színes, például kékszínű, fényszűrőt is tehetünk. A burát takaró réteg és a fényszűrő szí­nének és fényelnyelőképességónek kellő 50 megválasztásával a találmány szerinti lámpa más, pl. fényképészeti vagy labora­tóriumi célokra használhatóként is készít­hető. A találmány szerinti izzólámpát egy 55 példaképem foganatosítási alakjában a mellékelt rajz kapcsán alantiakban bőveb­ben ismertetjük. A rajzon az 1. ábra a teljes izzólámpát mutatja, ol­dalnézetben és feltört üvegburával, míg a 60 2. ábra az izzólámpa önmagában véve ismeretes kapcsolószerkezetét tünteti fel vázlatosan. Az izzólámpa (1) üvegbüráját (1. ábra), amely célszerűen belülről homályosított, 65 a rajzon feltüntetett részein a fényt át nem bocsátó (2) takaróréteg borítja, amely célszerűen fekete vagy sötétkék festéket tartalmaz és melyet a burára a szokásos módon, pl. fecskendezés útján, vihetünk 70 fel. A csökkentett világításit adó (3) izzó­szál, amely pl. 110 Volt feszültség mellett 25 Wattot fesz fel, a rajzon látható módon van a burában elrendezve és a teljes el- 75 sötétítésnél bekapcsolandó (4) izzószál,

Next

/
Thumbnails
Contents