118633. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a diklórdietilszulfid jelenlétének kimutatására

HAttYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 118633. SZÁM. IV/h/1. (XVllI/b.) OSZTÁLY. — I). 4709. ALAPSZÁM. Eljárás a diklordietilszulfid jelenlétének kimutatására. Dr. Dráger Ottó Heinrich mérnök és kereskedő Lübeck-ben. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 8-ika. A találmány eljárás a hadianyagok között „Lost", „Yperit", mustárgáz stb néven ismeretes diklordietilszulfid jelen­létének kimutatására. 5 A légvédelem szempontjából rendkí­vül fontos, hogy ezt a hadianyagot könv nyen és biztosan lehessen kimutatni, mert ezt az anyagot egy támadást követően meg kell semmisíteni és e megsemmisí-10 tést szükségessége és tökéletessége szem­pontjából ellenőrizni kell. Azt találtuk, hogy a diklordietilszulfid nehéz fémsók alkalmazásával kimutat­ható. A kimutatandó diklordietilszulfid 15 és a nehéz sók közötti reakciónál színvál­tozás mutatkozik, mely a diklordietilszul­fid jelenlétének jelzésére hasznosítható. A nehéz fémsök vizes hidrogénszuper­oxidoldatokkal kombinálva vizes oldatok 20 alakjában használhatók. Nehéz fémsó­ként pl. használható a rézklorid, arany­klorid, platinaklorid vagy palládium­klorür. Előnyben részesítjük az arany­klorid alkalmazását. 25 A találmány egyik főcélja a diklordie­tilszulfid jelenlétének kimutatására való eljárás kifejlesztése akként, hogy az eljá­rást még nem szakepiber is könnyen fo­ganatosíthassa, gyorsan alkalmazhassa 30 és hogy az eljárás biztos sikerű legyen. Az eljárást még részletesebben a rajz kapcsán fogjuk példaképen ismertetni, mely rajzon az eljárás foganatosításához használható berendezés vázlata látható. 35 Az 1. ábra egy kémlőcső nézete a talál­mány szerinti eljárás alkalmazását meg­előző állapotában; a 2. ábra pedig ugyané kémlőcsövet az eljárás alkalmazását követően felvett ál1 40 lapotában mutatja. Az (1) kémlőcsövecske egészben vagy részben olyan anyagból, pl. üvegből van, mely átlátszó. A vizsgálandó gázkeve­rék, pl. levegő e csövecskébe, az (A) nyíl 45 irányában lép be. A csövecske az (A) nyíl felőli végen célszerűen bővebb száj­nyílású és a gáz e csövecskéből a (B) nyíl irányában lép ki, ahol a csövecske cél­szerűen kisebb szájnyílású. A csövecské- 50 ben olyan (2) massza van, mely a hadi­anyag adszorbeálására alkalmas. Ez a (2) massza előnyösen színtelen vagy fe­hér gél, pl. kovasavgél. A gélt a csö­vecskében két, pl. üveggyapotból való (3) 55 és (4) dugasz tartja helyzetében. Ha a hadianyag jelenléte tekintetében gyanús gázkeveréket, pl. levegőt a csövecskén és ezzel a kovasavgél rétegén átszívattuk és ha ezután a kimutatáshoz használandó 60 folyadékból, pl. a nehézfémsó vizes olda­tából, kiváltképen aranyklorid oldatából kis mennyiséget az (1) kémlőcsövecske belépési végén beviszünk, úgy az esetben, ha a gázkeverékben diklordietilszulfid 65 jelen volt, néhány másodperc múlva szín­változást észlelünk. Ez a színváltozás abban jelentkezik, hogy a levegő belé­pési oldala felőli végnél egy többé vagy kevésbé széles (5) réteg (2. ábra) világos- 70 sárga színűvé válik. E réteg kerülete a kémlőcsövecskén át világossárga gyűrű alakjában látható. Ez az elszíneződött réteg különösen az esetben mutatkozik világosan, ha a gélt a csövecskében rögzí- 75 tettük, tehát a gél végfelületei határo-

Next

/
Thumbnails
Contents