118630. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diaminoalkoholok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI #B|i SZABADALMI BIRÓSÍ9 SZABADALMI LEÍRÁS 118631. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — A. 4:1<Í2. ALAPSZÁM. Befecskendező szerkezet robbanómotorokhoz. Aeropliini Caproni S. A. cég- Milano és Fuscaldo Ottavio mérnök, Milano. A. bejelentés napja 1937, évi április hó 17-ike. Olaszországi elsőbbsége 1936. évi április hó 18-ika. A találmány tetszőleges szerkezetű rob­banómotorhoz való tüzelőianyag-befecs­kendező szerkezet, amellyel a befecsken­dezést állandó effektív nyomással, nagy 5 sebességgel és pontosan végezhetjük. A szerkezet lényeges alkatrészei a kö­vetkezők: a) elektromágnesesen vezérelt befecsken­dező szerkezet, amely különleges kivitele 10 folytán mindenféle robbanómotorhoz al­kalmas és amely szerkezetet a gép mind­egyik hengerén alkalmazzuk, b) a. befecskendező szerkezetének vezér­lésére való áramelosztó, amely részletei-15 ben .az általa vezérlendő befecskendező szerkezetek száma szerint igazodik, c) a különböző befecskendező szerkeze­teket nyomás alatt álló tüzelőanyaggal tápláló szerkezet, amely aszerint módo-20 sul, hogy a tüzelőanyagot a gép légveze­tékébe alacsony nyomóson vezetjük-e be (vezérelt gyújtású gépek), vagy pedig a tüzelőanyagot a gép kompressziós kamrá­jába vezetjük-e, mint a kompresszió kö-25 vetkez tében öngyujtással dolgozó hőerő­gépeknél. Az 1. ábra. egylhengerű gépen alkalma­zott, találmány szerinti szerkezet általá­nos vázlata. 30 Az (1) tüzelőanyagbefecskendező szer­kezetet a motor (2) hengerének erre al­kalmas részén rendezzük el, tehát amint előbb említettük, a motor rendszerének megfelelően vagy a szívóvezetékhez, vagy 35 a kompressziós kamrához csatlakoztat­juk. A befecskendező szerkezetet rendsze­rint belsejében elrendezett szelep zárja, melyet úgy képezünk ki, hogy az a be­fecskendező szerkezetet azonnal nyitja, ha a szelephez tartozó szolenoid, amelyet 40 (3) telep táplál, áramot kap és a szelepre vonzást gyakorol. A telep és a szolenoid között a motorral vezérelt (4) megszakító van. Ha az áram megszakad, a szelepet rugóterhelés azonnal zárja. A befees- 45 kendező szerkezetet az (5) szerkezetből nyomás alatt álló •tüzelőanyaggal folyto­nosan tápláljuk. Az (5) szerkezet rob­banómotor esetén állandó nyomás alatt álló, tüzelőanyagot tároló' lehet, vagy pe- 50 dig belső elégósű motor esetén e helyett az alábbiakban ismertetett különleges szerkezetet alkalmazunk. Mivel a. tü­zelőanyag az arra ható nyomás következ­tében mindig képes arra, hogy a befees- 55 kendező szerkezetből kilöveljen, a villa­mos vezérlőmű biztosítja, hogy a befecs­kendező szerkezet nyitása és záiráisa min­denkor pillanatnyilag történik és hogy a belövelés fázisainak tartama és azok egy- 60 másutánja a gép minden sebességénél tökéletesen szabatos. A belövelés köz­ben uralkodó tényleges nyomás, vagyis a belövelendő folyadék abszolút nyomása és annak a levegőnek a nyomása kíö- 65 zötti különbség, mely levegőbe a folya­dékot löveljük, állandó az első esetben (roíbbanó motorok), ha az (5) készülék­ben állandó nyomást tartunk fenn és ön­magától állandó, ha a második esetbem 70 (belső elégési motorok) a befecskendezést a később leírt különleges (5) szerkezettel végezzük.

Next

/
Thumbnails
Contents